Lag (2008:418) med tillfälliga bestämmelser om tillstånd att sända lokalradio

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2008-05-22
Ändring införd
SFS 2008:418
Ikraft
2008-07-01
Tidsbegränsad
2010-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag innehåller tillfälliga bestämmelser om tillstånd att sända lokalradio.

2 §  Bestämmelserna i lagen ska tillämpas i stället för

[S2]I fråga om tillstånd att sända lokalradio gäller i övrigt radio-_och_TV-lagen och övergångsbestämmelserna till lagen (2001:272) om ändring i radio-_och_TV-lagen (1996:844).

Tillståndsperiod

3 §  Radio- och TV-verket beslutar i frågor om tillstånd att sända lokalradio.

[S2]Tillståndsperioden är ett år räknat från den 1 januari 2009.

[S3]Radio- och TV-verket får besluta om ytterligare en tillståndsperiod om högst ett år.

Förlängning av tillstånd

4 §  En tillståndshavare som vill få sitt tillstånd förlängt ska ansöka om det hos Radio- och TV-verket senast fyra månader före tillståndsperiodens utgång.

5 §  Ansöker en tillståndshavare inom den tid som anges i 4 § om förlängning av sitt tillstånd ska detta förlängas med ytterligare en tillståndsperiod, om det inte finns grund för att återkalla tillståndet enligt 11 kap. radio-_och_TV-lagen (1996:844).

[S2]Annat tillstånd än sådant som ursprungligen har meddelats enligt den upphävda lokalradiolagen (1993:120) får inte heller förlängas om

  1. tillståndshavaren väsentligen har brutit mot villkor som enligt 5 kap.10 eller 11 § radio-_och_TV-lagen (1996:844) har förenats med sändningstillståndet,
  2. tillståndshavaren väsentligen har brutit mot bestämmelsen om eget material i 6 kap. 7 a § radio-_och_TV-lagen och det inte finns särskilda skäl för att tillståndet ska förlängas, eller
  3. förändringar i tekniken eller i användningen av radiofrekvenser på grund av internationella överenskommelser som Sverige anslutit sig till medför att ett nytt tillstånd med samma villkor inte skulle meddelas.

6 §  Som tillståndshavare enligt 5 § ska också anses den vars sändningsområde efter ändrad indelning enligt 5 kap. 14 § radio-_och_TV-lagen (1996:844) har genomgått endast sådana förändringar att sändningsområdet framstår som väsentligen detsamma som före den ändrade indelningen.

7 §  Om Radio- och TV-verket inte avser att medge förlängning av ett sändningstillstånd ska verket senast två månader före tillståndsperiodens utgång meddela tillståndshavaren att tillståndet inte kommer att förlängas.

Sändningarnas innehåll

8 §  Har tillståndshavarens ursprungliga tillstånd meddelats enligt den upphävda lokalradiolagen (1993:120) ska denne sända sådana program som framställts särskilt för den egna verksamheten under minst en tredjedel av sändningstiden varje dygn.

9 §  Om en tillståndshavare åsidosätter bestämmelsen i 8 § får Granskningsnämnden för radio och TV förelägga denne att följa bestämmelsen. Ett föreläggande gäller omedelbart, om inte annat beslutas, och får förenas med vite.

Överklagande

10 §  Beslut enligt 9 § av Granskningsnämnden för radio och TV om föreläggande som förenats med vite får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Ändringar

Lag (2008:418) med tillfälliga bestämmelser om tillstånd att sända lokalradio

Förarbeten
Rskr. 2007/08:185, Prop. 2007/08:106, Bet. 2007/08:KU22
Ikraftträder
2008-07-01