Förordning (2008:530) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2008-06-12
Ändring införd
SFS 2008:530
Ikraft
2008-10-01
Tidsbegränsad
2011-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen. Förordningen tillämpas dock inte på kommittéer och särskilda utredare som omfattas av 1 § kommittéförordningen (1998:1474).

2 §  Innan en myndighet beslutar föreskrifter som kan få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt ska myndigheten ge Regelrådet (dir. 2008:57) tillfälle att inom en tid av minst två veckor yttra sig över

  1. förslaget till föreskrifter, och
  2. den konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning som legat till grund för förslaget.

3 §  En myndighet får avstå från att ge Regelrådet tillfälle att yttra sig över förslaget till föreskrifter och konsekvensutredningen om

  1. Regelrådets granskning skulle sakna betydelse,
  2. myndigheten till följd av sekretess inte kan lämna de uppgifter till Regelrådet som behövs för att rådet ska kunna yttra sig,
  3. det skulle medföra väsentliga olägenheter om de uppgifter som Regelrådet behöver för att kunna yttra sig blir offentliga,
  4. det skulle fördröja ärendets behandling på ett sätt som medför väsentliga olägenheter, eller
  5. myndigheten med stöd av 2 § eller 5 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning inte har genomfört en konsekvensutredning.

Ändringar

Förordning (2008:530) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet

Ikraftträder
2008-10-01