Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad
2007-12-06
Ändring införd
SFS 2007:1244 i lydelse enligt SFS 2021:958
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1998:1820) om särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen.

2 §  Förordningen ska inte tillämpas på

 1. föreskrifter som uteslutande rör verksamheten inom myndigheten,
 2. föreskrifter om sådana avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191),
 3. föreskrifter för utrikesförvaltningen, och
 4. föreskrifter som meddelas med stöd av säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) eller allmänna råd till den förordningen. Förordning (2021:958).

3 §  Med allmänna råd avses i denna förordning detsamma som i 1 § författningssamlingsförordningen (1976:725).

Allmänt om konsekvensutredningar

4 §  Innan en myndighet beslutar föreskrifter eller allmänna råd, ska myndigheten så tidigt som möjligt

 1. utreda föreskrifternas eller de allmänna rådens kostnadsmässiga och andra konsekvenser i den omfattning som behövs i det enskilda fallet och dokumentera utredningen i en konsekvensutredning, och
 2. ge statliga myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, näringslivet och andra som kostnadsmässigt eller på något annat betydande sätt berörs tillfälle att yttra sig i frågan och om konsekvensutredningen.

[S2]Innebär det fara för miljön, liv, personlig säkerhet eller hälsa eller risk för betydande ekonomisk skada om en föreskrift inte beslutas, får det som sägs i första stycket vidtas efter beslutet. Förordning (2019:1066).

5 §  Om en myndighet bedömer att det saknas skäl att genomföra en konsekvensutredning, får myndigheten besluta föreskrifter eller allmänna råd utan att vidta de åtgärder som sägs i 4 §. En sådan bedömning ska dokumenteras.

En konsekvensutrednings innehåll

6 §  En konsekvensutredning ska innehålla följande:

 1. en beskrivning av problemet och vad man vill uppnå,
 2. en beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd,
 3. uppgifter om vilka som berörs av regleringen,
 4. uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på,
 5. uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen,
 6. en bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen, och
 7. en bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser. Förordning (2015:530).

7 §  Kan regleringen få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt ska konsekvensutredningen, utöver vad som följer av 6 § och i den omfattning som är möjlig, innehålla en beskrivning av följande:

 1. antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt storleken på företagen,
 2. vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader,
 3. vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen,
 4. i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka konkurrensförhållandena för företagen,
 5. hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen, och
 6. om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning.

8 §  Kan föreskrifter få effekter för kommuner eller regioner, ska konsekvensutredningen, utöver vad som följer av 6 §, innehålla en redogörelse för de överväganden som myndigheten gjort enligt 14 kap. 3 § regeringsformen.

[S2]Om föreskrifterna innebär förändringar av kommunala befogenheter eller skyldigheter, respektive grunderna för kommunernas eller regionernas organisation eller verksamhetsformer, ska en beräkning göras av de kostnader och intäkter som följer av förändringarna. Förordning (2019:1066).

Inhämtande av yttrande från Regelrådet och regeringens medgivande

9 §  Innan en myndighet beslutar föreskrifter, ska myndigheten beakta det som anges i förordningen (2011:118) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet och i förordningen (2014:570) om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter. Förordning (2014:571).

Uppföljning och metodutveckling

10 §  En myndighet ska följa upp konsekvenser av sina föreskrifter och allmänna råd. Har de grundläggande förutsättningarna för regleringen ändrats ska den omprövas och en ny konsekvensutredning genomföras. Förordning (2014:571).

11 §  Tillväxtverket och Ekonomistyrningsverket ska svara för metodutveckling, rådgivning och utbildning med anledning av denna förordning. Tillväxtverket ska ha ett samordnande ansvar. Förordning (2014:571).

Ändringar

Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:162) om ändring i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2009-04-01

Förordning (2014:571) om ändring i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Omfattning
nuvarande 8, 9 §§ betecknas 10, 11 §§, rubr. närmast före 8 § sätts närmast före 10 §; ändr. 6 §; nya 8, 9 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2015:530) om ändring i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2015-09-01

Förordning (2018:662) om ändring i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2019-04-01

Förordning (2019:1066) om ändring i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Omfattning
ändr. 4, 8 §§
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2021:958) om ändring i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2021-12-01