Upphävd författning

Förordning (2008:560) om varningstext på magnetleksaker

Version: 2008:560

Departement
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Utfärdad
2008-06-12
Ändring införd
SFS 2008:560
Ikraft
2008-07-21
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Förordningen genomför Europeiska kommissionens beslut 2008/329/EG av den 21 april 2008 om skyldighet för medlemsstaterna att se till att magnetleksaker som släpps ut eller tillhandahålls på marknaden är försedda med en varningstext om de hälso- och säkerhetsrisker de utgör.

2 §  Magnetleksaker är produkter eller material som

  1. innehåller eller består av en eller flera magneter eller en eller flera magnetiska delar som ryms helt och hållet i den smådelscylinder som definieras i den svenska standarden SS-EN 71-1:2005+A4:2007, utgåva 1, och
  2. är utformade eller klart avsedda som leksaker för barn under 14 år.

[S2]De magneter och magnetiska delar som avses är sådana som är lösa eller som kan lossna från leksaken under normal eller förutsebar användning av barn, även om de är inneslutna, infällda eller på annat sätt infattade i leksaken.

[S3]Utsläppande på marknaden är tillhandahållande för första gången av en magnetleksak på marknaden.

[S4]Tillhandahållande på marknaden är varje utbud av en produkt för distribution, förbrukning eller användning på marknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis.

[S5]Tillbakadragande från marknaden är åtgärder för att förhindra att produkten distribueras, exponeras eller bjuds ut.

3 §  En magnetleksak som släpps ut eller tillhandahålls på marknaden ska vara försedd med varningstext enligt bilagan till denna förordning.

4 §  Varningstext enligt 3 § ska vara väl synlig och lätt läsbar samt placerad på förpackningen eller fäst vid magnetleksaken på ett sådant framträdande sätt att konsumenten ser den vid köpet.

5 §  En magnetleksak som saknar varningstext enligt kraven i denna förordning får inte släppas ut eller tillhandahållas på marknaden.

6 §  Om en magnetleksak har släppts ut eller tillhandahållits i strid med kraven i denna förordning ska varan dras tillbaka från marknaden och konsumenterna informeras om riskerna på lämpligt sätt.

7 §  Av 27 § produktsäkerhetslagen (2004:451) följer att Konsumentverket får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att bestämmelserna i denna förordning ska följas.

Bilaga

Varningstext på magnetleksaker
Varningstext enligt 3 § ska vara avfattad på svenska och ha följande eller annan likvärdig lydelse: "Varning! Denna leksak innehåller magneter eller magnetiska delar. Magneter som fastnar vid varandra eller vid ett metallföremål inuti kroppen kan orsaka allvarliga skador och dödsfall. Uppsök omedelbart läkare om någon har svalt eller andats in magneter."

Ändringar

Förordning (2008:560) om varningstext på magnetleksaker

Ikraftträder
2008-07-21

Förordning (2009:388) om upphävande av förordningen (2008:560) om varningstext på magnetleksaker

Omfattning
upph.