Upphävd författning

Förordning (2008:57) om den Europeiska flyktingfonden och den Europeiska återvändandefonden för perioden 2008-2013

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2008-02-21
Ändring införd
SFS 2008:57
Ikraft
2008-04-01
Upphäver
Förordning (2005:203) om den Europeiska flyktingfonden för perioden 2005-2010
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller förvaltningen av

  • den europeiska flyktingfonden som inrättats enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008-2013 som en del av det allmänna programmet "Solidaritet och hantering av migrationsströmmar" och om upphävande av rådets beslut 2004/904/EG, och
  • den europeiska återvändandefonden som inrättats enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008-2013 som en del av det allmänna programmet "Solidaritet och hantering av migrationsströmmar".

2 §  Migrationsverket ska i egenskap av ansvarig och attesterande myndighet för den europeiska flyktingfonden och den europeiska återvändandefonden fullgöra de uppgifter som enligt beslut nr 573/2007/EG och 575/2007/EG ska fullgöras av en ansvarig och attesterande myndighet.

3 §  Migrationsverket får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

4 §  Beslut som Migrationsverket fattar i egenskap av ansvarig och attesterande myndighet får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2008:57) om den Europeiska flyktingfonden och den Europeiska återvändandefonden för perioden 2008-2013

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (2005:203) om den Europeiska flyktingfonden för perioden 2005-2010. Den upphävda förordningen ska dock fortsätta att tillämpas i fråga om ärenden enligt den förordningen.
Ikraftträder
2008-04-01

Ändring, SFS 2014:1538

Omfattning
upph.