Lag (2008:586) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad
2008-06-18
Ändring införd
SFS 2008:586 i lydelse enligt SFS 2014:935
Ikraft
2008-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag tillämpas på avtal om tekniköverföring.

[S2]Bestämmelsen i 1 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) ska även tillämpas på avtal enligt denna lag.

[S3]Lagen tillämpas inte på licensavtal som omfattas av lagen (2008:582) om gruppundantag för konkurrensbegränsande specialiseringsavtal eller lagen (2008:583) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om forskning och utveckling. Lag (2014:935).

Prop. 2013/14:221: Bestämmelsen i 1 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) ska även tillämpas på avtal enligt denna lag.

Lagen tillämpas inte på licensavtal som omfattas av lagen ( 2008:582 ) om gruppundantag för konkurrensbegränsande specialiseringsavtal eller ...

2 §  Under de villkor som följer av 3 § gäller för sådana avtal om tekniköverföring vilka innehåller konkurrensbegränsningar och som omfattas av 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579) undantag från förbudet i samma paragraf mot sådana avtal. Undantag gäller dock endast för sådana grupper av avtal som uppfyller förutsättningarna för undantag i 2 kap. 2 § konkurrenslagen.

[S2]Av 2 kap. 3 § konkurrenslagen följer att Konkurrensverket kan besluta att ett enskilt avtal, som till följd av ett gruppundantag enligt denna lag är undantaget från förbudet i 2 kap. 1 § samma lag, inte ska omfattas av undantaget om avtalet har följder som är oförenliga med 2 kap. 2 § konkurrenslagen. Lag (2014:935).

Prop. 2013/14:221: Av 2 kap. 3 § konkurrenslagen följer att Konkurrensverket kan besluta att ett enskilt avtal, som till följd av ett gruppundantag enligt denna lag är undantaget från förbudet i 2 kap. 1 § samma lag, inte ska omfattas av undantaget om avtalet har följder som är oförenliga med 2 kap. 2 § konkurrenslagen ...

3 §  I fråga om avtalen tillämpas bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 316/2014 av den 21 mars 2014 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av avtal om tekniköverföring på motsvarande sätt, med undantag av artiklarna 2.1, 6, 7 och 9–11. Vidare ska hänvisningar till undantaget i artikel 2 avse 2 § första stycket i förening med 1 § första och andra stycket. Lag (2014:935).

Prop. 2013/14:221: till undantaget i artikel 2 avse 2 § första stycket i förening med 1 § första och andra stycket.

I paragrafen görs bestämmelserna i förordning (EU) nr 316/2014 tillämpliga. Hänvisningen innebär att de materiella bestämmelserna i förordningen ger ramen för vilka avtal eller andra förfaranden som omfattas av det gruppundantag för konkurrensbegränsande tekniköverföringsavtal som föreskrivs i 2 § första stycket i förening med 1 § första och andra stycket. ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2008:586) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring

Förarbeten
Rskr. 2007/08:237, Prop. 2007/08:135, Bet. 2007/08:NU14
CELEX-nr
32004R0772
Ikraftträder
2008-11-01

Lag (2014:935) om ändring i lagen (2008:586) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
  2. Äldre föreskrifter gäller till utgången av april 2015 för avtal som var i kraft den 1 augusti 2014. Äldre föreskrifter gäller dock inte för avtal som vid ikraftträdandet uppfyller villkoren för gruppundantag enligt de nya föreskrifterna.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:362, Prop. 2013/14:221, Bet. 2013/14:NU22
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
CELEX-nr
32014R0316
Ikraftträder
2014-08-01