Inaktuell version

Förordning (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AI
Utfärdad
2008-02-21
Ändring införd
SFS 2008:63 i lydelse enligt SFS 2014:76
Ikraft
2008-07-01
Upphäver
Förordning (2000:216) om statsbidrag till organisationer som främjar integration
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund.

[S2]Syftet med statsbidraget är att stärka organisationernas egna initiativ och verksamheter som rör kultur, språk, identitet och delaktighet i samhället.

2 §  Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Förordning (2014:76).

Villkor för bidrag

3 §  Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

 • HFD 2016:49:Beslut om statsbidrag till organisation har i visst fall ansetts röra en civil rättighet och därför vara överklagbart.

4 §  Bidrag får lämnas till en organisation som

 1. till övervägande del har medlemmar med utländsk bakgrund,
 2. bedriver sin verksamhet i Sverige,
 3. har en riksomfattande organisation med tillfredsställande geografisk spridning i förhållande till dem som utgör organisationens medlemsunderlag,
 4. har minst 1 000 betalande medlemmar anslutna till lokalföreningar eller avdelningar,
 5. själv bekostar en del av sin verksamhet,
 6. har en demokratisk uppbyggnad och som bedriver en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer,
 7. har ett syfte som överensstämmer med vad som anges i 1 § andra stycket, och
 8. har bedrivit verksamhet under minst två år.

[S2]Bidrag får även lämnas till samarbetsorgan för organisationer som avses i första stycket.

 • HFD 2016:49:Beslut om statsbidrag till organisation har i visst fall ansetts röra en civil rättighet och därför vara överklagbart.

5 §  Bidrag får under en tre år lång etableringsperiod lämnas även till organisationer som avses i 4 § första stycket men som inte uppfyller de villkor som anges i 4 § första stycket 3, 4 och 8.

6 §  Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Ansökan

7 §  Ansökan om bidrag ska göras skriftligen. Sökanden ska lämna Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor de handlingar och uppgifter som styrelsen bestämmer.

[S2]Tillförlitligheten av uppgifterna som lämnas enligt första stycket ska intygas av organisationens revisor. Förordning (2014:76).

Beslut och utbetalning

8 §  I ett beslut om bidrag ska sista dag för redovisning enligt 10 § bestämmas.

[S2]Beslut om bidrag får förenas med villkor.

9 §  Bidrag beviljas för högst ett år i taget.

Redovisning

10 §  En organisation som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är skyldig att vid den tidpunkt som angetts i beslutet lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

[S2]Organisationens revisor ska intyga att den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig, räkenskaperna rättvisande samt att villkoren för bidraget och tilllämpliga föreskrifter m.m. har följts. Om det bidrag som har tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken ska detta göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Förordning (2014:76).

11 §  En organisation som har tagit emot bidrag är skyldig att på begäran av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna det underlag som styrelsen begär för granskning av redovisningen. Förordning (2014:76).

12 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har fått bidrag och med vilka belopp. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska dessutom senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till och, om möjligt, en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidragen. Förordning (2014:76).

Återbetalning och återkrav

13 §  Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. bidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 3. bidraget inte används för det syfte som anges i 1 § andra stycket,
 4. den som har mottagit bidraget inte lämnar sådan redovisning som avses i 10 §, eller
 5. villkor i beslutet inte har följts.

14 §  Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 13 § ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl för det får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor efterge återkrav helt eller delvis. Förordning (2014:76).

Bemyndigande

15 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2014:76).

Överklagande

16 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

 • HFD 2016:49:Beslut om statsbidrag till organisation har i visst fall ansetts röra en civil rättighet och därför vara överklagbart.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008, då förordningen (2000:216) om statsbidrag till organisationer som främjar integration ska upphöra att gälla. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för bidrag som har beviljats före den 1 juli 2008.
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2010:1735) om ändring i förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2014:76) om ändring i förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

Omfattning
ändr. 2, 7, 10, 11, 12, 14, 15 §§
Ikraftträder
2014-04-01

Förordning (2017:1323) om ändring i förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2018-02-01

Förordning (2018:528) om ändring i förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2018-07-01