Förordning (2008:754) om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-09-04
Ändring införd
SFS 2008:754 i lydelse enligt SFS 2011:1026
Ikraft
2008-10-01
Tidsbegränsad
2014-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för

  1. åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna för att öka elevernas måluppfyllelse, särskilt för de elever som riskerar att inte nå målen, och
  2. kompetenshöjande insatser för lärare som syftar till att stödja och utveckla arbetet med individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen.

2 §  Statsbidrag får lämnas i mån av tillgång på medel.

[S2]Statsbidrag lämnas för höstterminen 2008 och därefter för ett kalenderår (bidragsår) i sänder.

3 §  Statsbidrag enligt denna förordning får inte lämnas för kompetenshöjande insatser för lärare för vilka statsbidrag kan lämnas på något annat sätt.

Förutsättningar för statsbidrag

4 §  Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till den som är huvudman för grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola.

[S2]En sådan huvudman som avses i första stycket benämns i denna förordning skolhuvudman. Förordning (2011:539).

5 §  Statsbidrag får lämnas till en skolhuvudman för åtgärder enligt 1 § 1 för elever i förskoleklassen och i årskurs 1–3 och, i begränsad omfattning, för elever i årskurs 4–10 som är i behov av särskilt stöd.

[S2]Statsbidrag enligt första stycket lämnas för åtgärder som avser personalförstärkningar i verksamheten, kompetenshöjande insatser för lärare som arbetar inom verksamheten och andra liknande stöd- och utvecklingsinsatser samt införskaffande av läromedel. Förordning (2011:1026).

6 §  Statsbidrag får lämnas även för insatser enligt 1 § 2.

Beräkning av statsbidrag

Allmänt om beräkningen

7 §  Statens skolverk beräknar årligen för varje skolhuvudman en ram för statsbidrag enligt 8 och 9 §§.

Ram för fristående skolor som inte har elever i årskurs 1-3

8 §  En särskild ram ska beräknas för statsbidrag för de insatser som anges i 1 § 2 för de fristående skolor som inte har några elever i årskurs 1-3. Denna ram ska utgöras av en andel av de tillgängliga medlen. Andelen beräknas genom att dividera antalet elever i dessa skolor med det totala antalet elever i årskurs 1-10 i Sverige och därefter dividera det framräknade talet med två. Inom denna ram ska medlen fördelas mellan de fristående skolorna som inte har några elever i årskurs 1-3 på grundval av antalet elever.

Ram för skolor med offentlig huvudman och fristående skolor med elever i årskurs 1–3

9 §  Utöver den ram som anges i 8 § beräknas för varje kommun en bidragsram på följande sätt.

[S2]Den ena hälften av de återstående medlen fördelas mellan kommunerna på grundval av varje kommuns andel av det totala antalet elever i årskurs 1–3 i Sverige.

[S3]Den andra hälften av de återstående medlen fördelas mellan kommunerna på grundval av den genomsnittliga andelen elever i skolor med offentlig huvudman och fristående skolor i kommunen som i sista årskursen inte har nått målen i ett eller flera av ämnena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska under 2008–2010.

[S4]Utifrån den ram som har beräknats för varje kommun tilldelas varje skolhuvudman i kommunen bidrag utifrån antalet elever i årskurs 1–3. Förordning (2011:539).

Ansökan och beslut

10 §  Statens skolverk beslutar om och betalar ut statsbidrag efter ansökan från skolhuvudmannen.

[S2]Statsbidraget betalas ut under november månad för bidragsåret 2008 och under mars månad för övriga bidragsår.

Uppföljning

11 §  Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

Redovisning

12 §  En skolhuvudman som får statsbidrag enligt denna förordning är skyldig att till Statens skolverk lämna sådana uppgifter om verksamheten som behövs för uppföljningen.

Återbetalning av statsbidrag

13 §  En skolhuvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  2. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
  3. statsbidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats, eller
  4. den som har mottagit statsbidraget inte lämnar sådana uppgifter som avses i 12 §.

[S2]Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om en skolhuvudman är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns särskilda skäl för det får Skolverket efterge återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

14 §  Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

15 §  Statens skolverks beslut i ärenden om statsbidrag enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2008:754) om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008 och gäller till och med den 31 december 2011. Bidrag enligt förordningen får dock lämnas för verksamhet från och med den 1 juli 2008.
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2011:539) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2008:754) om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; ändr. 4, 9 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:1026) om ändring i förordningen (2008:754) om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2011-11-01