Förordning (2008:756) om statsbidrag för handledarutbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-09-04
Ändring införd
SFS 2008:756
Ikraft
2008-10-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för utbildning av sådana handledare som avses i förordningen (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning.

2 §  Statsbidrag lämnas i mån av tillgång till medel.

[S2]Statsbidrag lämnas för ett läsår (bidragsår) i sänder.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §  Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till varje skolhuvudman som deltar i försöksverksamheten enligt 3 § förordningen (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning.

4 §  Statsbidrag får lämnas för kostnader för huvudmannens utbildning av lärare. Utbildningen ska syfta till att öka lärarnas kompetens att utbilda handledare på arbetsplatser som den arbetsplatsförlagda delen av den gymnasiala lärlingsutbildningen ska förläggas till. Statsbidraget får även lämnas för huvudmannens utbildning av en sådan handledare. Utbildningen ska omfatta

  • handledarrollen,
  • handledarmetodik,
  • bedömning och betygssättning,
  • gymnasieskolans styrdokument och annan relevant författningsreglering, och
  • lärlingsrådet och dess uppgifter.

[S2]Bidrag får inte lämnas för att användas som ersättning till arbetsplatsen för den tid handledaren deltar i utbildning.

Beräkning av statsbidrag

5 §  Statsbidraget ska fördelas mellan de skolhuvudmän som uppfyller förutsättningarna i 3 och 4 §§ på grundval av antalet anlitade handledare under det aktuella läsåret. Varje handledare berättigar huvudmannen till statsbidrag med högst 3 500 kronor per läsår.

Ansökan och utbetalning

6 §  Statens skolverk beslutar om och betalar ut statsbidrag efter ansökan från skolhuvudmannen.

Redovisning och uppföljning

7 §  Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget används.

8 §  En skolhuvudman som har tilldelats statsbidrag ska till Statens skolverk redovisa hur bidraget har använts.

Återbetalning

9 §  En skolhuvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  2. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  3. statsbidraget inte har använts för avsett ändamål, eller
  4. den som har mottagit statsbidraget inte lämnar sådan redovisning som avses i 8 §.

[S2]Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om en skolhuvudman är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge krav helt eller delvis.

Bemyndigande

10 §  Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

11 §  Statens skolverks beslut i ärenden om statsbidrag enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2008:756) om statsbidrag för handledarutbildning

Förarbeten
Rskr. 2007/08:70, Prop. 2007/08:1, Bet. 2007/08:UbU1
Ikraftträder
2008-10-15