Inaktuell version

Förordning (2008:80) om stöd till insatser på livsmedelsområdet

Version: 2008:666

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2008-02-21
Ändring införd
SFS 2008 i lydelse enligt SFS 2008:666
Tidsbegränsad
2011-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Stöd enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, till aktörer inom livsmedelssektorn för åtgärder för en förbättrad konkurrenskraft inom livsmedelssektorn.

[S2]Närmare villkor för stöd anges i 7-14 §§.

2 §  Stöd enligt 7-10, 12 och 13 §§ får endast lämnas enligt

 1. kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag,
 2. kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning,
 3. kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001,
 4. kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 av den 24 juli 2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom fiskerisektorn och om ändring av förordning (EG) nr 1860/2004, eller
 5. kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse.

[S2]Om ett stöd som omfattas av första stycket 4 eller 5 beviljas sammanslutningar av företag eller andra organisationer för projekt som bedöms gynna flera företag ska stödbeloppet per företag beräknas efter antalet företag som avses gynnas av projektet.

[S3]Oavsett vad som anges i första stycket får stöd lämnas för åtgärder enligt 10 § andra stycket och 12 § tredje stycket. Förordning (2008:666).

3 §  Stöd enligt denna förordning får inte lämnas till

 1. stora företag för verksamhet inom primärproduktion av sådana produkter som omfattas av bilaga 1 till EG-fördraget, utom fiskeriprodukter, eller
 2. företag i svårigheter i den mening som avses i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter.

4 §  Stöd enligt 8-10 och 12-14 §§ får inte avse åtgärder som påbörjats innan ansökan om stöd beviljats.

5 §  En mottagare av stöd enligt förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder får inte beviljas stöd för samma stödberättigande kostnader enligt denna förordning.

[S2]Stöd enligt denna förordning får kombineras med andra former av statligt stöd eller annat gemenskapsstöd än det som avses i första stycket om de sammanlagda stöden inte överskrider de högsta stödnivåer som anges i denna förordning. Om stödet lämnas enligt 2 § första stycket 4 eller 5 får de sammanlagda stöden dock inte medföra att de stödtak som anges i förordning (EG) nr 1998/2006 eller förordning (EG) nr 875/2007 överskrids. Förordning (2008:666).

Definitioner

6 §  I denna förordning förstås med

[S2]ekologiska produkter: produkter som framställts i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel,

[S3]företag: varje enhet som utövar verksamhet som består i att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad, oavsett enhetens rättsliga form, om den bedrivs i enskild eller offentlig regi och oavsett om verksamheten bedrivs med vinstsyfte eller inte,

[S4]livsmedel: produkter som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet,

[S5]små och medelstora företag: företag som definieras som små eller medelstora enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag,

[S6]stora företag: andra företag än små eller medelstora företag.

Åtgärder för en förbättrad konkurrenskraft inom livsmedelssektorn

Stöd till projektverksamhet

7 §  Stöd får lämnas för kostnader för att genomföra projekt som syftar till att

 1. utveckla produkter, processer eller tekniker med anknytning till livsmedelsförädling, eller
 2. utveckla avsättningsmöjligheter för livsmedel.

[S2]Stöd lämnas med 50 procent av kostnaderna. Om det är motiverat av särskilda skäl får stöd lämnas med högst 75 procent av kostnaderna.

[S3]Stöd enligt första stycket får inte lämnas för verksamhet som avser primärproduktion av sådana produkter som omfattas av bilaga 1 till EG-fördraget, utom fiskeriprodukter.

[S4]Resultaten av projekten ska göras tillgängliga för alla marknadsaktörer.

Kompetensutveckling, information och kunskapsspridning

8 §  Stöd får lämnas till företag inom livsmedelssektorn med högst 50 procent av kostnaderna för kompetensutvecklingsåtgärder som avser

 1. företagsutveckling för att stimulera till att utveckla befintliga och nya produkter och verksamheter, eller
 2. att öka kunskapsinnehåll, företagarförmåga och innovationsförmåga inom livsmedelsförädling.

[S2]Stödet får inte avse kurser eller praktik som ingår i den normala utbildningen på sekundär eller högre nivå eller i ordinarie gymnasie- eller högskoleutbildning.

9 §  Stöd får lämnas till företag inom livsmedelssektorn med högst 50 procent av kostnaderna för deltagande i forum för kunskapsutbyte, tävlingar och mässor.

[S2]Stöd får endast lämnas första gången ett företag deltar i en viss mässa och får endast avse kostnader för hyra, uppförande eller drift av utställningsmonter.

10 §  Stöd enligt 8 och 9 §§ betalas ut till de aktörer som anordnar åtgärderna och kommer de stödberättigade företagen till godo som en naturaförmån i form av subventionerade tjänster. Om tjänsten tillhandahålls av en organisation får medlemskap i organisationen inte vara ett villkor för att få tillgång till tjänsten.

[S2]De aktörer som avses i första stycket får beviljas stöd för kostnader för sin administration av stödordningen. Stödet får inte överstiga kostnaderna för att tillhandahålla tjänsterna. Förordning (2008:666).

11 §  Stöd får lämnas med högst 50 procent av kostnaderna för allmänna informationsåtgärder i syfte att främja kunskapsöverföring från och information om forsknings- och utvecklingsarbete eller för spridning av marknadsinformation. Om det är motiverat av särskilda skäl får stöd lämnas med högst 75 procent av kostnaderna.

Stöd för anlitande av konsulttjänster

12 §  Stöd får lämnas till företag inom livsmedelssektorn med högst 50 procent av kostnaderna för tjänster som tillhandahålls av utomstående konsulter. Tjänsterna får inte vara av fortlöpande eller periodisk karaktär och får inte avse ett företags ordinarie driftsutgifter.

[S2]Stöd enligt första stycket betalas ut till de aktörer som anordnar åtgärderna och kommer de stödberättigade företagen till godo som en naturaförmån i form av subventionerade tjänster. Om tjänsten tillhandahålls av en organisation får medlemskap i organisationen inte vara ett villkor för att få tillgång till tjänsten.

[S3]De aktörer som avses i andra stycket får beviljas stöd för kostnader för administration av stödordningen. Stödet får inte överstiga kostnaderna för att tillhandahålla tjänsterna. Förordning (2008:666).

Stöd för marknadsanalyser och statistik över ekologiska produkter

13 §  Stöd får lämnas för att genomföra projekt som innebär

 1. utveckling av metoder och statistik för att följa upp produktion och konsumtion av ekologiska produkter och handeln med dessa, eller
 2. kartläggning av ekologiska produkters väg från producenter till konsumenter och samordning av distributionen av ekologiska produkter.

[S2]Resultaten av projekten ska göras tillgängliga för alla marknadsaktörer.

[S3]Om stödmottagaren är en organisation, en stiftelse, en institution eller en offentlig aktör får stöd lämnas med högst 50 procent av kostnaderna eller, om det finns särskilda skäl, med högst 75 procent av kostnaderna. I annat fall får stöd lämnas med högst 30 procent av kostnaderna.

Stöd för marknadsfrämjande åtgärder för ekologiska produkter

14 §  Stöd får lämnas till organisationer, stiftelser, institutioner och offentliga aktörer med högst 50 procent av kostnaderna för att genomföra projekt som syftar till att utföra marknadsfrämjande åtgärder för att öka användningen av ekologiska livsmedel inom offentlig sektor och storhushåll samt att öka ekologisk produktion.

[S2]En produkts ursprung får endast nämnas som ett underordnat meddelande i sådant material och sådana kampanjer som avses i första stycket.

Förfarandet i stödärenden

15 §  Frågor om stöd prövas av Statens jordbruksverk. Innan Jordbruksverket beslutar om stöd ska verket samråda med andra berörda myndigheter.

16 §  Ansökan om stöd och ansökan om utbetalning ska lämnas in till Jordbruksverket inom den tid som föreskrivs av verket.

17 §  Jordbruksverket får prioritera mellan inkomna ansökningar om stöd.

18 §  Innan stöd enligt 2 § första stycket 3 eller 4 beviljas ska det stödmottagande företaget lämna fullständiga uppgifter om övriga stöd av mindre betydelse som det mottagit under de föregående tre åren. Stödet får inte beviljas förrän det kontrollerats att detta inte medför att det totala stöd av mindre betydelse som företaget får under den aktuella treårsperioden överskrider det stödtak per företag som anges i kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 eller 875/2007. När det gäller stöd enligt kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 får stöd inte heller beviljas förrän det kontrollerats att detta inte medför att det ackumulerade belopp som gäller för Sverige enligt bilagan till den förordningen överskrids.

[S2]I samband med att ett stöd av mindre betydelse beviljas ska företaget upplysas om att stödet har karaktären av stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 eller 875/2007.

19 §  Jordbruksverket får besluta om förskott på stöd som lämnas enligt 13 och 14 §§.

[S2]Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kr.

Tillsyn m.m.

20 §  Beslut om stöd ska innehålla de villkor som kan behövas för tillsyn och uppföljning av hur stödet används.

21 §  Jordbruksverket utövar tillsyn över denna förordning och över föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.

22 §  Jordbruksverket ska föra detaljerade register över de stöd som beviljas enligt denna förordning. Ett sådant register ska innehålla alla de uppgifter som behövs för att det ska vara möjligt att fastställa att de villkor för stöd som anges i kommissionens förordningar (EG) nr 70/2001, 68/2001, 1857/2006, 1998/2006 eller 875/2007 är uppfyllda. Förordning (2008:666).

23 §  En stödmottagare är återbetalningsskyldig om

 1. stödet beviljats på grund av oriktiga eller ofullständiga uppgifter av den sökande,
 2. stödmottagaren på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som gäller för stödet, eller
 3. något annat inträffar som innebär att stödmottagaren med hänsyn till syftet med stödet inte bör få ha detta kvar.

24 §  Jordbruksverket ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett utbetalt stöd om återbetalningsskyldighet enligt 23 § föreligger. Det belopp som ska krävas tillbaka får sättas ned om det är fråga om en mindre avvikelse från de villkor som gäller för stödet eller om det av någon annan anledning kan anses oskäligt att kräva tillbaka hela beloppet.

[S2]Om ett utbetalt stöd krävs tillbaka ska även ränta krävas.

25 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

 1. hur ränta enligt 24 § ska beräknas,
 2. hur betalning ska ske, och
 3. att små räntebelopp inte ska tas ut.

Överklagande

26 §  Jordbruksverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ytterligare föreskrifter

27 §  Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om stöd, ansökningsförfarande, innehåll i ansökan, utbetalning, tillsyn, återkrav och ränta. Verket får också meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2008:80) om stöd till insatser på livsmedelsområdet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008 och gäller till och med den 31 december 2010. Stöd enligt 8, 9 och 12 §§ som omfattas av kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 får dock beviljas först efter det att Europeiska kommissionen offentliggjort en sammanfattning av stödordningen på Internet. Förordning (2008:666).
 2. Under 2008 får stöd som lämnas enligt 13 och 14 §§ avse redan påbörjade åtgärder under förutsättning att stödet lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 av den 24 juli 2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom fiskesektorn och om ändring av förordning (EG) nr 1860/2004, eller kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse.
 3. För beslut som fattats före den 31 december 2010 ska förordningen tilllämpas även efter den 31 december 2010.
CELEX-nr
32007R0875
Ikraftträder
2008-04-01

Förordning (2008:666) om ändring i förordningen (2008:80) om stöd till insatser på livsmedelsområdet

Omfattning
ändr. 2, 5, 10, 12, 22 §§, p 1 ikrafttr.- och överg.best.
CELEX-nr
32007R0875
Ikraftträder
2008-07-15

Förordning (2009:288) om ändring i förordningen (2008:80) om stöd till insatser på livsmedelsområdet

Omfattning
ändr. 5, 13, 19 §§; ny 13 a §
Ikraftträder
2009-05-01