Lag (2008:812) om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2008-10-29
Ändring införd
SFS 2008:812 i lydelse enligt SFS 2011:206
Ikraft
2008-10-30
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Regeringen får ställa ut garantier för att insättare i ett utländskt instituts filial i Sverige får ersättning motsvarande vad som skulle ha betalats ut enligt det system för garanti av insättningar som gäller i institutets hemland. Garantier får dock ställas ut endast om det finns risk för att den utländska garantin inte kan uppfyllas och en bristande uppfyllelse bedöms medföra störningar i det svenska finansiella systemet.

[S2]Med ett utländskt institut avses ett utländskt bankföretag, ett utländskt kreditföretag och ett utländskt värdepappersföretag, om de har eller har haft tillstånd att ta emot kunders medel på konto.

Prop. 2008/09:49: Paragrafens första stycke innehåller ett bemyndigande för regeringen att ställa ut garantier för att insättare i ett utländskt instituts filial i Sverige, får ersättning motsvarande vad som skulle ha betalats ut enligt ett utländskt garantisystem. Regeringen får dock ställa ut garantier bara om de i lagen angivna förutsättningarna föreligger. Som regel torde en sådan garanti bli aktuell först när regeringen bedömer att garantisystemet i institutets hemland inte kan uppfylla sina åtaganden. ...

2 §  Om det finns synnerliga skäl får regeringen avvika från vad som föreskrivs om avgifter i 6 kap. 4 § budgetlagen (2011:203). Lag (2011:206).

Prop. 2008/09:49: Enligt paragrafen får regeringen avvika från vad som föreskrivs i 15 § lagen (1996:1059) om statsbudgeten. Av bestämmelsen följer att regeringen, om det finns synnerliga skäl, kan avstå från att ta ut en avgift för den garanti som utfärdas (se avsnitt 6).

Ändringar

Lag (2008:812) om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige

Förarbeten
Rskr. 2008/09:16, Prop. 2008/09:49, Bet. 2008/09:FiU14
Ikraftträder
2008-10-30

Lag (2011:206) om ändring i lagen (2008:812) om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige

Förarbeten
Rskr. 2010/11:177, Prop. 2010/11:40, Bet. 2010/11:KU14
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-04-01