Förordning (2008:920) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2009

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2008-11-20
Ändring införd
SFS 2008:920
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2009.
Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG.
Antal axlarAvgift per årAvgift per månadAvgift per veckaAvgift per dag
högst 3 axlar9 337 kronor933 kronor252 kronor77 kronor
4 eller fler axlar15 076 kronor 1 507 kronor398 kronor77 kronor
Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG.
Antal axlarAvgift per årAvgift per månadAvgift per veckaAvgift per dag
högst 3 axlar8 267 kronor826 kronor223 kronor77 kronor
4 eller fler axlar13 617 kronor 1 361 kronor359 kronor77 kronor
Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse.
Antal axlarAvgift per årAvgift per månadAvgift per veckaAvgift per dag
högst 3 axlar7 295 kronor729 kronor194 kronor77 kronor
4 eller fler axlar12 158 kronor 1 215 kronor320 kronor77 kronor
Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 243 kronor.

Ändringar

Förordning (2008:920) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2009

CELEX-nr
32005L0055