Förordning (2008:923) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2008-11-20
Ändring införd
SFS 2008:923 i lydelse enligt SFS 2024:427
Ikraft
2009-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-06-11

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

2 §  Försvarets radioanstalt ska bedriva den verksamhet som avses i 1 § lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

[S2]Beslut enligt 5 b § första stycket lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får fattas av myndighetschefen i Försvarets radioanstalt eller dennes ställföreträdare. Förordning (2009:972).

3 §  Försvarets radioanstalt ska till Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten redovisa sådana sökbegrepp enligt 3 § lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet som är direkt hänförliga till fysisk person och som används i signalspaningsverksamheten. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten får meddela föreskrifter om i vilken omfattning sökbegrepp i övrigt ska redovisas och på vilket sätt redovisningen ska ske. Förordning (2009:972).

4 § Har upphävts genom förordning (2009:972).

/Upphör att gälla U: 2025-01-01/

5 §  Förstöring av upptagningar eller uppteckningar enligt 7 och 10 §§ lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet ska ske på ett sådant sätt att uppgifterna inte kan återskapas.

/Träder i kraft I: 2025-01-01/

5 §  Förstöring av upptagningar eller uppteckningar enligt 7, 10 och 10 a §§ lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet ska ske på ett sådant sätt att uppgifterna inte kan återskapas.Förordning (2024:427).

6 §  Försvarets radioanstalt får för den verksamhet som anges i 1 § tredje stycket lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet samarbeta i signalspaningsfrågor med andra länder och internationella organisationer endast under förutsättning att syftet med samarbetet är att tjäna den svenska statsledningen och den nationella säkerheten. De uppgifter som myndigheten lämnar till andra länder och internationella organisationer får inte vara till skada för svenska intressen. Förordning (2009:972).

7 §  Försvarets radioanstalt ska till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) anmäla frågor om att etablera och upprätthålla sådant samarbete som avses i 6 §. Myndigheten ska informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om viktiga frågor som uppkommer i samarbetet.

Ändringar

Förordning (2008:923) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:972) om ändring i förordningen (2008:923) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Omfattning
upph. 4 §; ändr. 2, 3, 6 §§
Ikraftträder
2009-12-01

Förordning (2024:427) om ändring i förordningen (2008:923) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2025-01-01