Upphävd författning

Förordning (2008:924) med instruktion för Signalspaningsnämnden

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2008-11-20
Ändring införd
SFS 2008:924
Ikraft
2009-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Signalspaningsnämnden ansvarar för tillståndsgivning enligt 5 § lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en nämnd.

3 §  Nämnden består av ordförande, vice ordförande och högst fem övriga ledamöter. Närmare bestämmelser om nämndens sammansättning finns i 6 § lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

4 §  Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst två av de övriga ledamöterna är närvarande.

Organisation

5 §  Vid nämnden finns ett kansli.

Ärendenas handläggning

6 §  När en ansökan om tillstånd enligt 5 § lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet har getts in ska nämnden sammanträda så snart som möjligt.

7 §  Vid handläggningen av ett ärende som kräver särskild kompetens får nämnden förordna en sakkunnig person till att biträda nämnden.

8 §  Nämnden får ge den som kan lämna upplysningar i ett ärende tillfälle att närvara vid ett sammanträde.

9 §  Utöver vad som framgår av 7 och 8 §§ får vid nämndens sammanträden den närvara som enligt regeringens beslut har ett särskilt uppdrag att bevaka integritetsskyddet vid signalspaning eller som företräder ett organ med sådant uppdrag.

Anställningar och uppdrag

10 §  Anställning som kanslichef beslutas av regeringen.

Undantag från myndighetsförordningen

11 §  29 § myndighetsförordningen (2007:515) om ärendeförteckning ska inte tillämpas på Signalspaningsnämnden.

Ändringar

Förordning (2008:924) med instruktion för Signalspaningsnämnden

Ikraftträder
2009-01-01

Ändring, SFS 2009:968

Omfattning
upph.