Upphävd författning

Förordning (2009:1216) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-11-19
Ändring införd
SFS 2009:1216
Ikraft
2010-01-01
Upphäver
Förordning (2008:390) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Specialpedagogiska skolmyndigheten ska verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö.

[S2]Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna och de vuxenstuderande.

[S3]Myndigheten ansvarar för specialpedagogiskt stöd och för utbildning i specialskolan. Myndigheten har även andra uppgifter som följer av denna förordning eller av andra särskilda bestämmelser eller särskilda beslut.

Specialpedagogiskt stöd

2 §  Myndigheten ska i specialpedagogiska frågor som rör barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ge råd och stöd till huvudmän med ansvar för

 1. förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,
 2. utbildning inom det offentliga skolväsendet,
 3. sådana fristående skolor som står under statlig tillsyn enligt 9 kap.skollagen (1985:1100),
 4. sådan utbildning som avses i 10 kap.1 och 2 §§skollagen, och
 5. utbildning som motsvarar förskoleklassen och som inte bedrivs av en godkänd fristående skola.

3 §  Myndigheten ska vad gäller de verksamheter som avses i 2 §

 1. anordna och medverka i kompetensutveckling, och
 2. bedriva och medverka i specialpedagogisk utvecklingsverksamhet.

4 §  Myndigheten ska bistå de huvudmän som svarar för verksamheten med särskilda omvårdnadsinsatser för elever som går en sådan Rh-anpassad utbildning som avses i 5 kap.skollagen (1985:1100) med administrativa tjänster i samband med att hemkommuner och hemlandsting betalar ersättning för vissa kostnader för eleverna till dessa huvudmän enligt 5 kap. 31 a § skollagen.

5 §  Myndigheten ska erbjuda specialpedagogisk utredning inom resurscenter för

 1. barn och ungdomar med synskada samt barn och ungdomar med synskada och ytterligare funktionsnedsättning,
 2. barn och ungdomar med grav språkstörning,
 3. döva eller hörselskadade barn och ungdomar som också är utvecklingsstörda, och
 4. barn och ungdomar som är dövblindfödda.

[S2]Utredning får vid behov även omfatta barn som inte har börjat i de verksamheter som avses i 2 och 9 §§.

[S3]I verksamheten vid ett resurscenter ska det ingå att informera och utbilda lärare, annan personal samt vårdnadshavare.

Anpassade läromedel

6 §  Myndigheten ska vad gäller de verksamheter som avses i 2 § främja och informera om tillgången till anpassade läromedel för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Myndigheten får utveckla, anpassa, framställa och distribuera sådana läromedel i den utsträckning behoven inte kan tillgodoses på den kommersiella läromedelsmarknaden.

Utbildning i specialskolan

8 §  Myndigheten ska särskilt verka för en ökad måluppfyllelse i specialskolan och i övrigt utveckla utbildningens kvalitet. Myndigheten ska även etablera och upprätthålla kontakt med elevernas hemkommuner.

[S2]Myndigheten ska erbjuda eleverna i specialskolan ett elevhemsboende med hög kvalitet och goda förutsättningar för en aktiv fritid.

9 §  Myndigheten ska bedriva undervisning för barn och ungdomar som avses i

 1. punkten 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2008:403) om ändring i skollagen (1985:1100), eller
 2. punkterna 2, 3, 7 och 8 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (1999:886) om ändring i skollagen.

Hantering av statliga stöd och bidrag

10 §  Myndigheten ska administrera statliga stöd och bidrag enligt särskilda bestämmelser eller särskilda beslut. Myndigheten ska också följa upp och utvärdera de insatser för vilka statliga stöd och bidrag har lämnats.

Andra uppgifter

11 §  Myndigheten ska erbjuda teckenspråksutbildning för syskon till döva eller hörselskadade barn och barn till döva eller hörselskadade föräldrar.

12 §  Myndigheten ska sprida information till och aktivt arbeta för att göra sin verksamhet känd för sådana huvudmän som avses i 2 §, deras personal, elever, andra studerande och vårdnadshavare.

13 §  Myndigheten ska bedriva verksamhet inom Europeiska byrån för utveckling av undervisning för elever med behov av särskilt stöd, European Agency for Development in Special Needs Education.

Arbetets bedrivande

14 §  Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv och perspektivet mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

[S2]Myndigheten ska också i sin verksamhet ta särskild hänsyn till barns bästa enligt konventionen om barnets rättigheter.

Samverkan

15 §  Myndigheten ska samverka med Statens skolverk, Statens skolinspektion samt andra myndigheter med ansvar för handikappfrågor i syfte att nå de utbildnings- och handikappolitiska målen inom skolområdet.

[S2]Myndigheten ska samråda med de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.

Ledning

16 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

17 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter.

Organisation

18 §  Det ska finnas en rektor för

 1. varje skolenhet, och
 2. ledningen av utbildningen för sådana barn och ungdomar som avses i 9 §.

Beslutande organ

19 §  Inom myndigheten finns det ett särskilt beslutsorgan som benämns nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh- anpassad utbildning. Nämnden ska

 1. fullgöra de uppgifter som enligt 3 kap. 4 § skollagen (1985:1100) åligger huvudmannen för specialskolan, och
 2. pröva frågor om intagning till Rh-anpassad utbildning vid vissa gymnasieskolor och andra frågor om rätt till sådan utbildning enligt 5 kap. 28 § skollagen.

20 §  Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh- anpassad utbildning består av en ordförande samt minst sex och högst tio andra ledamöter. I nämnden ska det finnas företrädare för grundskolan, gymnasieskolan, särskolan och specialskolan samt för personer med rörelsehinder.

21 §  Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh- anpassad utbildning är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

22 §  Om ett ärende är så brådskande att nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföranden och de andra ledamöterna.

[S2]Om inte heller detta hinns med eller är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut ska anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

23 §  Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh- anpassad utbildning ansvarar för sina beslut.

[S2]Nämnden ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning.

24 §  Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt samt att den redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Ärendenas handläggning

25 §  Myndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att ordföranden i nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning får avgöra ärenden enligt 19 § som är av det slaget att de inte behöver avgöras av nämnden.

26 §  Ärendena ska avgöras efter föredragning.

[S2]Myndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att ärenden som avgörs enligt 25 § inte behöver föredras.

Anställningar och uppdrag

27 §  Generaldirektören är myndighetschef.

28 §  Ordföranden och övriga ledamöter i nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning utses av myndigheten för en bestämd tid. Nämnden utser inom sig en vice ordförande.

Behörighet till vissa anställningar

29 §  Behörig som rektor enligt 18 § 2 är den som uppfyller kraven i 2 kap. 2 § skollagen (1985:1100).

30 §  Vid anställning av lärare vid resurscentren ska 2 kap.3, 4 och 5 §§skollagen (1985:1100) tillämpas.

31 §  I 9 kap.specialskoleförordningen (1995:401) finns bestämmelser om personal i specialskolan.

Personalansvarsnämnd

32 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

34 §  Myndigheten får ta ut avgifter för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket16 och 9 avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

Överklagande

35 §  Myndighetens beslut i fråga om fördelning av bidrag får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2009:1216) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten

Ikraftträder
2010-01-01

Ändring, SFS 2011:130

Omfattning
upph.