Inaktuell version

Förordning (2009:1251) om betygsrätt för viss utbildning inom fordonsindustrin

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-11-26
Ändring införd
SFS 2009
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelse

1 §  En enskild juridisk person som anordnar utbildning till industritekniker inom fordonsindustrin (utbildningsanordnaren) kan enligt föreskrifterna i denna förordning få tillstånd att sätta betyg, anordna prövning och utfärda betyg när det gäller utbildningen enligt bestämmelser som gäller för det offentliga skolväsendet, om

  1. utbildningen inte kan utgöra en utbildning vid en sådan fristående skola som avses i 9 kap.skollagen (1985:1100), och
  2. eleverna är anställda av utbildningsanordnaren.

Villkor för tillstånd

Ledningen av utbildningen m.m.

2 §  För ledningen av utbildningen ska det finnas en rektor. Rektorn ska hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i verksamheten. Rektorn ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas.

[S2]Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt.

3 §  Utbildningsanordnaren ska för undervisningen använda lärare som har en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak ska bedriva. Undantag får göras endast om personer med sådan utbildning inte finns att tillgå eller det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna.

Utbildningen

4 §  Utbildningen ska till sin nivå motsvara utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan och kunna ge grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå.

5 §  För utbildningen ska förordningen (SKOLFS 1994:2) om 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna tillämpas i samma omfattning som för gymnasieskolans nationella program.

6 §  Omfattningen av studierna ska betecknas med gymnasiepoäng.

[S2]Utbildningen inom varje ämne ska ske i form av en eller flera kurser. En kurs ska omfatta minst 50 gymnasiepoäng och bör inte omfatta mer än 200 gymnasiepoäng. Poängantalet ska vara jämnt delbart med 50. I utbildningen ska det även ingå ett projektarbete.

7 §  För varje kurs och för projektarbetet ska det finnas en kursplan. Statens skolverk får meddela föreskrifter om kursplanen. Av kursplanen ska följande framgå:

  1. kursens mål och målen för projektarbetet,
  2. den kunskapsnivå som alla elever minst ska ha uppnått vid kursens slut eller efter genomfört projektarbete,
  3. hur många gymnasiepoäng kursen omfattar, och
  4. till vilket ämne kursen hör.

[S2]Kursplanen ska ge utrymme för läraren och eleverna att själva planera undervisningen.

8 §  För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan. Den ska innehålla uppgifter om de val av kurser eleven gjort.

Behörighet

9 §  En sökande är behörig att delta i utbildningen, om han eller hon har slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande samt har godkända betyg i svenska alternativt svenska som andraspråk, engelska och matematik eller på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper.

Betyg m.m.

10 §  De föreskrifter om betyg m.m. i 7 kap.gymnasieförordningen (1992:394) som gäller för nationella program ska i tillämpliga delar gälla för den utbildning som avses i denna förordning, med undantag av vad som sägs om lokala kurser i 7 kap. 4 § samt med undantag av 7 kap.14 § andra och tredje styckena och 7 kap.15 § andra och tredje styckena.

[S2]Det som sägs i 7 kap. 7 § gymnasieförordningen om en annan gymnasieskola ska gälla en annan utbildning. Det som sägs i 7 kap.4 och 12 §§ samt i 7 kap. 14 § första stycket i samma förordning om gymnasieskolan gäller den utbildning som avses i denna förordning. Det som sägs i 7 kap. 16 § 2 i samma förordning om kommunen eller landstinget gäller utbildningsanordnaren.

[S3]De föreskrifter som Statens skolverk meddelar om nationella prov samt om utformningen av betygskatalog, samlat betygsdokument och slutbetyg ska tillämpas även för den utbildning som avses i denna förordning.

11 §  För den som har fått ett slutbetyg från utbildningen får ett sådant slutbetyg som avses i 4 kap. 10 § förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning inte utfärdas.

Ansökan

12 §  Tillstånd lämnas efter ansökan.

[S2]Ansökan om tillstånd ges in till Statens skolinspektion.

[S3]Skolinspektionen får meddela föreskrifter om på vilket sätt ansökan ska ges in och de ytterligare föreskrifter som behövs för ansökningsförfarandet.

Beslut om tillstånd

13 §  Statens skolinspektion beslutar om tillstånd.

[S2]Tillstånd ska lämnas om villkoren i denna förordning är uppfyllda.

Uppföljning och utvärdering

14 §  Den utbildningsanordnare som fått ett tillstånd enligt denna förordning är skyldig att medverka i den uppföljning och utvärdering av utbildningsverksamheten som Statens skolverk bestämmer samt att till Skolverket och Statens skolinspektion lämna de uppgifter som myndigheterna begär.

Tillsyn

15 §  Statens skolinspektion ska ha tillsyn över utbildning som tillstånd har lämnats för enligt denna förordning.

Återkallelse av tillstånd

16 §  Om utbildningsanordnaren inte längre uppfyller villkoren för tillstånd enligt denna förordning, får Statens skolinspektion förelägga utbildningsanordnaren att vidta åtgärder för att villkoren ska uppfyllas. Det ska i föreläggandet anges vilka åtgärder som Skolinspektionen anser är nödvändiga för att villkoren ska vara uppfyllda.

[S2]Om föreläggandet inte följs får Skolinspektionen återkalla tillståndet.

Överklagande

17 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut i fråga om tillstånd enligt 13 § och återkallelse av tillstånd enligt 16 § får dock inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2009:1251) om betygsrätt för viss utbildning inom fordonsindustrin

Ikraftträder
2010-01-05

Förordning (2011:559) om ändring i förordningen (2009:1251) om betygsrätt för viss utbildning inom fordonsindustrin

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 §§; ny 9 a §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2012:296) om ändring i förordningen (2009:1251) om betygsrätt för viss utbildning inom fordonsindustrin

Omfattning
upph. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2011:559; ändr. 1, 5, 10, 11 §§, rubr. närmast före 9 a §; ny 9 b §
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2018:1048) om ändring i förordningen (2009:1251) om betygsrätt för viss utbildning inom fordonsindustrin

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2018-07-01