Upphävd författning

Förordning (2009:1533) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
2009-12-17
Ändring införd
SFS 2009:1533
Ikraft
2010-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-28

Allmänna bestämmelser

1 §  Syftet med denna förordning är att bidra till att kommuner och landsting föregår som goda exempel för en effektiv användning av energi i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster och om upphävande av rådets direktiv 93/76/EEG. Förordningens syfte är också att bidra till att de av riksdagen antagna målen för energieffektivisering ska uppnås.

2 §  Om det finns medel, får statligt stöd lämnas till kommuner och landsting enligt denna förordning. Stödet får avse kostnader för kommunens eller landstingets strategiska arbete med energieffektivisering ur ett systemperspektiv i den egna verksamheten.

[S2]Stödet får inte användas vid upprättandet av energideklarationer enligt lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader.

Förutsättningar för stöd

3 §  Kommunen eller landstinget ska förbinda sig att

 1. fastställa en strategi för energieffektivisering,
 2. aktivt arbeta för att genomföra strategin, och
 3. genomföra minst två av de åtgärder som framgår av förordningen (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter.

4 §  Strategin enligt 3 § ska innehålla mål för den energieffektivisering kommunen eller landstinget avser att uppnå till och med år 2014 och år 2020. Strategin ska även innehålla en handlingsplan för arbetet med energieffektivisering.

Stödets storlek

5 §  Det årliga stödbeloppet för kommuner beräknas utifrån antalet invånare i kommunen den 31 december året före det år som utbetalningen avser. Om ansökan om stöd kommer in efter den 30 juni, betalas dock endast halva det belopp ut som framgår av andra stycket.

[S2]Om kommunen har

 1. mindre än 30 000 invånare uppgår beloppet till 280 000 kronor,
 2. 30 000–59 999 invånare uppgår beloppet till 315 000 kronor,
 3. 60 000–99 999 invånare uppgår beloppet till 345 000 kronor,
 4. 100 000–199 999 invånare uppgår beloppet till 385 000 kronor,
 5. 200 000 eller fler invånare uppgår beloppet till 435 000 kronor.

6 §  Det årliga stödbeloppet för landsting beräknas utifrån antalet invånare i länet den 31 december året före det år som utbetalningen avser. Om ansökan om stöd kommer in efter den 30 juni, betalas dock endast halva det belopp ut som framgår av andra stycket.

[S2]Om länet har

 1. mindre än 200 000 invånare uppgår beloppet till 315 000 kronor,
 2. 200 000–299 999 invånare uppgår beloppet till 345 000 kronor,
 3. 300 000–499 999 invånare uppgår beloppet till 385 000 kronor,
 4. 500 000 eller fler invånare uppgår beloppet till 435 000 kronor.

Ansökan och utbetalning

7 §  Statens energimyndighet beslutar i ärenden om stöd enligt denna förordning.

[S2]Ansökan om stöd ska göras skriftligt till Statens energimyndighet.

8 §  Ett beslut om stöd ska avse perioden till och med år 2014. Det ska framgå av beslutet när strategin enligt 3 § 1 senast ska ha kommit in till Statens energimyndighet.

[S2]Stödet betalas ut i förskott för varje kalenderår. Första utbetalningen får göras efter att beslut om stöd har fattats av Statens energimyndighet. Övriga utbetalningar får göras först efter att rapport enligt 12 § har kommit in till myndigheten.

9 §  Statens energimyndighet får besluta att inte längre betala ut stöd om

 1. mottagaren av stödet inte lämnar den rapport som avses i 12 §,
 2. stödet har använts för något annat ändamål än det varit avsett för, eller
 3. om mottagaren av stödet inte har följt det som anges i 3 §.

Återbetalning och återkrav

10 §  Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

 1. stödet har använts för något annat ändamål än det varit avsett för, eller
 2. mottagaren av stödet inte har följt det som anges i 3 §.

11 §  Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 10 §, ska Statens energimyndighet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl, får Statens energimyndighet efterge kravet på återbetalning helt eller delvis.

Rapportering

12 §  Kommuner och landsting som har beviljats stöd ska varje år rapportera till myndigheten om energieffektiviseringsarbetet för föregående år.

[S2]Rapporten för första året ska innehålla en redovisning av hur stödet har använts och en redovisning av vilka av de åtgärder som anges i förordningen om energieffektiva åtgärder för myndigheter, som kommunen eller landstinget avser att genomföra.

[S3]Rapporterna för övriga år ska innehålla en redovisning av hur stödet har använts, vilka åtgärder enligt handlingsplanen och enligt förordningen om energieffektiva åtgärder för myndigheter som har genomförts och effekterna av de genomförda åtgärderna.

Information och uppföljning

13 §  Statens energimyndighet ska bistå de kommuner och landsting som beviljats stöd enligt denna förordning med information och råd om energieffektivisering.

[S2]Statens energimyndighet ska följa upp och utvärdera lämnat stöd.

Bemyndigande

14 §  Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om hur strategin enligt 4 § ska utformas och om mätning och rapportering av effekterna enligt 12 § tredje stycket.

[S2]Statens energimyndighet får även meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

15 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2009:1533) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting

CELEX-nr
32006L0032
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2019:1246) om upphävande av förordningen (2009:1533) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
 2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beslutats enligt förordningen.
Omfattning
upph.
Ikraftträder
2020-01-01