Upphävd författning

Förordning (2009:19) om lån till företag i fordonsindustrin

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2009-01-22
Ändring införd
SFS 2009:19
Ikraft
2009-02-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om statligt stöd i form av lån till företag i fordonsindustrin. Beslut om stöd fattas av Riksgäldskontoret.

2 §  Riksgäldskontoret ska vid tillämpningen av denna förordning iaktta vad som gäller för kreditinstitut enligt 8 kap. 1 § första stycket lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

3 §  I denna förordning avses med fordonsindustri sådan verksamhet som enligt Statistiska centralbyråns meddelande Standard för svensk näringsgrensindelning 2007 är att hänföra till SNI 29.

Förutsättningar för stöd

4 §  Stöd enligt denna förordning får lämnas till företag med verksamhet i Sverige som 1. har minst hälften av sin omsättning inom fordonsindustrin, 2. vid det senast avslutade räkenskapsåret hade en omsättning som översteg 500 miljoner kronor, och 3. befinner sig i ekonomiska svårigheter. Stöd får lämnas endast efter det att avtal har ingåtts enligt 5 §.

5 §  Villkoren för stöd ska regleras genom avtal mellan det företag som tar emot stödet och staten genom Riksgäldskontoret. Villkoren ska utformas med hänsyn till statens risk samt för att tillvarata statens rätt och säkerställa behovet av kontroll och uppföljning.

[S2]Riksgäldskontoret ska säkerställa att ränta utgår som motsvarar vad som skulle följa av en ränteberäkning enligt Europeiska gemenskapernas kommissions meddelande om en översyn av metoden för att fastställa referens- och diskonteringsräntor samt att sådana säkerheter ställs som gör det möjligt för staten att erhålla värden motsvarande företagets förpliktelser.

[S3]Riksgäldskontoret ska i avtalet ta in villkor som under den tid stödet kvarstår säkerställer att stödet är förenligt med Europeiska gemenskapernas kommissions meddelande Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter.

[S4]För att gälla ska avtalet godkännas av regeringen.

6 §  Statens åtaganden för lån som lämnas enligt denna förordning får vid varje tidpunkt uppgå till högst fem miljarder kronor.

Uppföljning av lämnat stöd

7 §  Riksgäldskontoret ska löpande följa utvecklingen i de företag som har fått stöd. Riksgäldskontoret ska bevaka att villkor om återbetalning och andra villkor för stödet uppfylls. Riksgäldskontoret ska löpande och minst en gång i månaden informera regeringen om omfattningen och utvecklingen av stöd enligt denna förordning.

Anmälan till EG-kommissionen

8 §  Av artikel 88.3 i EG-fördraget följer att statligt stöd ska anmälas till Europeiska gemenskapernas kommission för godkännande innan det får verkställas. Närmare bestämmelser om detta finns i 22 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

Ytterligare föreskrifter

9 §  Riksgäldskontoret får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

10 §  Beslut om stöd enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2009:19) om lån till företag i fordonsindustrin

Ikraftträder
2009-02-15

Förordning (2013:161) om upphävande av förordningen (2009:19) om lån till företag i fordonsindustrin

Omfattning
upph.