Lag (2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2009-04-02
Ändring införd
SFS 2009:260
Ikraft
2009-05-01
Upphäver
Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap ska, med de begränsningar som följer av denna lag, upphöra att gälla vid utgången av april 2009.

2 §  Den upphävda lagen tillämpas fortfarande i fråga om ett enligt den lagen registrerat partnerskap, om inte annat följer av 3 §.

3 §  Ett partnerskap som har registrerats enligt lagen om registrerat partnerskap ska gälla som ett äktenskap, om partnerna gemensamt anmäler till Skatteverket att de önskar det. Partnerskapet gäller som ett äktenskap från och med den dag en sådan anmälan kommit in till Skatteverket.

[S2]Partnerna kan välja att i stället vigas enligt 4 kap.äktenskapsbalken. Vigseln ska inte föregås av hindersprövning. Partnerskapet gäller som ett äktenskap från tidpunkten för vigseln.

4 §  Hindersprövning enligt lagen om registrerat partnerskap som gjorts före den 1 maj 2009 gäller efter denna tidpunkt som hindersprövning för vigsel.

5 §  I fråga om ärenden om förordnande av registreringsförrättare som en länsstyrelse avgjort före den 1 maj 2009 gäller äldre bestämmelser.

Ändringar

Lag (2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap

Förarbeten
Rskr. 2008/09:208
Ikraftträder
2009-05-01