Upphävd författning

Förordning (2009:313) om statsbidrag för utveckling av matematikundervisning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-04-23
Ändring införd
SFS 2009:313 i lydelse enligt SFS 2011:537
Ikraft
2009-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för insatser som är avsedda att utveckla undervisningen i matematik.

2 §  Statsbidrag får lämnas i mån av tillgång till medel. Förordning (2009:1457).

Förutsättningar för statsbidrag

3 §  Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till den som är huvudman för grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola.

[S2]En sådan huvudman som avses i första stycket benämns i denna förordning skolhuvudman.

[S3]Statsbidraget ska användas i den verksamhet som avses i första stycket. Statsbidrag får lämnas för att användas i hela skolhuvudmannens verksamhet eller i en väl avgränsad del av den. Förordning (2011:537).

4 §  Statsbidrag får lämnas för insatser till stöd för metodutveckling, pedagogisk utveckling, fördjupade ämneskunskaper och liknande insatser som är avsedda att utveckla undervisningen i matematik och som syftar till att öka elevernas måluppfyllelse i ämnet.

5 §  Statsbidraget ska fördelas mellan skolhuvudmän och verksamheter över hela landet

  1. som har olika förutsättningar när det gäller elevgruppernas sammansättning och storlek, lärarnas utbildning samt verksamheternas storlek och organisation, och
  2. som genomför olika slags insatser enligt 4 §.

6 §  Statsbidrag enligt denna förordning får inte lämnas för kompetenshöjande insatser för lärare för vilka statsbidrag har lämnats på något annat sätt.

Beräkning av statsbidrag

7 §  Varje elev som undervisas i den verksamhet som ansökan avser berättigar till ett statsbidrag med högst 3 000 kronor. Förordning (2009:1457).

Ansökan och beslut

8 §  Efter ansökan från skolhuvudmannen beslutar Statens skolverk om statsbidrag enligt de förutsättningar som anges i 35 §§. Skolverket betalar också ut statsbidragen.

Uppföljning, redovisning och utvärdering

9 §  Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget används.

10 §  Statens skolverk ska utvärdera statsbidragets effekter.

11 §  En skolhuvudman som har fått statsbidrag utbetalat ska till Statens skolverk redovisa hur bidraget har använts. Skolhuvudmannen ska även medverka till att statsbidragets effekter kan utvärderas.

Återbetalning och återkrav

12 §  En skolhuvudman som har tagit emot statsbidrag är återbetalningsskyldig, om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  2. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  3. statsbidraget inte har använts för avsett ändamål, eller
  4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 11 §.

[S2]Om en skolhuvudman är återbetalningsskyldig enligt första stycket, ska Statens skolverk besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge ett återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

13 §  Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

14 §  Statens skolverks beslut i ärenden om statsbidrag enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2009:313) om statsbidrag för utveckling av matematikundervisning

Ikraftträder
2009-06-01

Förordning (2009:1457) om ändring i förordningen (2009:313) om statsbidrag för utveckling av matematikundervisning

Omfattning
ändr. 2, 7 §§
Ikraftträder
2010-01-15

Förordning (2011:537) om ändring i förordningen (2009:313) om statsbidrag för utveckling av matematikundervisning

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2017:340) om upphävande av förordningen (2009:313) om statsbidrag för utveckling av matematikundervisning

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för statsbidrag som beviljats före den 1 juli 2017.
Omfattning
upph.