Upphävd författning

Förordning (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda m.m.

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-01-29
Ändring införd
SFS 2009 i lydelse enligt SFS 2011:1601
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning inom kommunal vuxenutbildning och yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda (yrkesvux) samt viss teoretisk gymnasial vuxenutbildning inom kommunal vuxenutbildning. När det gäller annan utbildning än sådan som avses i 7 b § tillämpas förordningen för utbildning som påbörjas under tiden den 15 mars 2009–den 31 december 2013. Förordning (2011:1601).

1 a §  Med yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning avses i denna förordning sådan gymnasial vuxenutbildning som bedrivs enligt skollagen (1985:1100) och förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning och som består av

 1. orienteringskurser,
 2. nationella kurser inom ämnen som före den 1 juli 2011 i gymnasieskolan utgjort yrkesämnen inom något annat nationellt program än estetiska programmet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet, eller
 3. sådana kurser som avses i 7 b §. Förordning (2011:500).

1 b §  Med viss teoretisk gymnasial vuxenutbildning avses i denna förordning sådan gymnasial vuxenutbildning som bedrivs enligt skollagen (1985:1100) och förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning och som

 1. består av nationella kurser, och
 2. kan ge grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå eller behörighet till yrkeshögskoleutbildning. Förordning (2010:2017).

1 c §  Med yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda avses i denna förordning sådan gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda som bedrivs enligt skollagen (1985:1100) och förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda och som består av kurser inom ämnen som i gymnasiesärskolan utgör yrkesämnen inom något annat nationellt program än estetiska programmet. Förordning (2010:2017).

2 §  Statsbidrag lämnas för ett kalenderår i sänder med ett belopp per årsstudieplats eller, när det gäller sådan utbildning som avses i 7 b §, med ett belopp per deltagarplats i heltidsutbildning.

[S2]I stället för det som anges om en årsstudieplats i 1 kap. 7 § tredje stycket förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning gäller 7–7 b §§ denna förordning. Förordning (2010:2017).

3 §  Bestämmelserna om urval i 3 kap. 8 § förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning ska inte tillämpas vid sådan utbildning enligt 1 a eller 1 b § för vilken statsbidrag lämnats enligt denna förordning. I stället ska, om samtliga behöriga sökande inte kan tas emot till utbildningen, företräde ges till den som oavsett tidigare utbildning har en svag ställning på arbetsmarknaden. Förordning (2010:2017).

Villkor för statsbidrag

4 §  Statsbidrag enligt denna förordning får, om det finns tillgång på medel, lämnas till en kommun för utbildning, om

 1. utbildningen planeras i samråd med Arbetsförmedlingen och med företag, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som utbildningen är avsedd för,
 2. kommunen kan visa på ett behov av utbildningen,
 3. kommunen erbjuder en möjlighet till strukturerad bedömning, värdering och dokumentation av en deltagares tidigare förvärvade kunskaper och kompetens,
 4. kommunen erbjuder studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen och genomförandet av utbildningen tar till vara deltagarens tidigare förvärvade kunskaper och kompetens, och
 5. i fråga om utbildning enligt 1 a eller 1 b §, urvalsregeln i 3 § tillämpas på utbildningen.

[S2]Statsbidrag för viss teoretisk gymnasial vuxenutbildning får bara lämnas om deltagaren i sådan utbildning också deltar i yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning hos kommunen. Förordning (2011:500).

Ansökan

5 §  Statsbidrag lämnas efter ansökan.

[S2]Ansökan ges in till Statens skolverk. Av ansökan ska det framgå

 1. vilken eller vilka kurser som kommunen ansöker om statsbidrag för,
 2. hur många årsstudieplatser eller deltagarplatser i heltidsutbildning och i förekommande fall verksamhetspoäng som utbildningen sammanlagt ska omfatta,
 3. om två eller flera kommuner samverkar om utbildningen,
 4. att utbildningen inbegriper en sådan möjlighet som avses i 4 § första stycket 3, om det finns deltagare som behöver den möjligheten,
 5. hur utbildningen har planerats, och
 6. vilket behov som finns av utbildningen.

[S3]Skolverket får meddela föreskrifter om inom vilken tid och på vilket sätt som ansökan ska ges in samt de ytterligare föreskrifter om ansökan som behövs. Förordning (2011:500).

Beslut om statsbidrag

6 §  Statens skolverk prövar frågor om statsbidrag.

[S2]Statsbidrag får inte lämnas för utbildningar eller utbildningsplatser som statsbidrag lämnas för på annat sätt. Bidrag får inte heller lämnas för utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet. Förordning (2011:500).

Beräkning av statsbidrag

7 §  För utbildning i ämnen som före den 1 juli 2011 i gymnasieskolan utgjort yrkesämnen inom barn- och fritidsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, medieprogrammet samt omvårdnadsprogrammet lämnas statsbidrag för en årsstudieplats som motsvarar minst 1 100 verksamhetspoäng.

[S2]För utbildning i ämnen som före den 1 juli 2011 i gymnasieskolan utgjort yrkesämnen inom byggprogrammet, elprogrammet, energiprogrammet, fordonsprogrammet, hantverksprogrammet, hotell- och restaurangprogrammet, industriprogrammet, livsmedelsprogrammet samt naturbruksprogrammet lämnas statsbidrag för en årsstudieplats som motsvarar minst 800 verksamhetspoäng. Förordning (2011:500).

7 a §  För orienteringskurser och teoretiska kurser som kan ge grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå eller behörighet till yrkeshögskoleutbildning lämnas statsbidrag för en årsstudieplats som motsvarar 1 300 verksamhetspoäng. För orienteringskurser lämnas statsbidrag för högst 200 verksamhetspoäng per deltagare. Förordning (2010:2017).

7 b §  För de nationella kurser som ingår i en utbildning till yrkesförare för persontransporter eller godstransporter lämnas statsbidrag för en deltagarplats i heltidsutbildning. Förordning (2010:2017).

7 c §  För de kurser som ingår i en yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda lämnas statsbidrag för en årsstudieplats som vid heltidsstudier omfattar 40 veckors utbildning. Förordning (2010:2017).

8 §  Statens skolverk får meddela föreskrifter om att en årsstudieplats ska motsvara fler verksamhetspoäng än vad som anges i 7 § och hur statsbidrag enligt 7 c § ska beräknas. Förordning (2010:2017).

Utbetalning

9 §  Statens skolverk betalar ut statsbidrag.

[S2]Statsbidraget betalas ut före utgången av var och en av månaderna juli och oktober 2009 med hälften av bidraget per gång och före utgången av var och en av månaderna januari, april, juli och oktober övriga år med en fjärdedel per gång.

Redovisning och uppföljning m.m.

10 §  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska i maj och oktober varje år, med början i oktober 2009, till Statens skolverk lämna en redovisning av omfattningen av den utbildningsverksamhet för vilken statsbidrag lämnats enligt denna förordning.

11 §  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska dessutom medverka i den uppföljning och utvärdering av utbildningsverksamheten som bestäms av Statens skolverk samt till Skolverket lämna de uppgifter som verket begär.

Återkrav och omfördelning

12 §  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om någon bestämmelse eller något villkor som gäller för bidraget i väsentlig mån har åsidosatts.

[S2]Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket.

13 §  Statens skolverk får besluta att fördela de medel som har återbetalats enligt 12 § till en annan kommun som har ansökt om statsbidrag enligt denna förordning om kommunen

 1. inte har fått statsbidrag eller inte har fått statsbidrag för så många årsstudieplatser eller deltagarplatser i heltidsutbildning som kommunen har ansökt om, och
 2. har gett eller bedöms ha möjlighet att ge yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning, viss teoretisk gymnasial vuxenutbildning eller yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda utöver vad kommunen tidigare har fått bidrag för enligt denna förordning. Förordning (2010:2017).

Överklagande

14 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå

Ikraftträder
2009-03-15

Förordning (2009:1077) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 7, 13 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:2017) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning m.m.

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13 §§; nya 1 a, 1 b, 1 c, 7 a, 7 b, 7 c §§
Ikraftträder
2011-01-28

Förordning (2011:500) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011. För bidrag som har beviljats före ikraftträdandet gäller 4 och 5 §§ i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 1 a, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:1601) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2012-01-30

Förordning (2012:295) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda m.m.

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 1 a, 1 b, 1 c, 2, 3, 4, 7, 7 c, 13 §§
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2013:1114) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå

Omfattning
ändr. 1, 1 b, 3, 4, 5, 7 a, 7 c, 8, 9 §§
Ikraftträder
2014-01-20

Förordning (2014:1574) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå

Omfattning
ändr. 1, 11 §§
Ikraftträder
2015-02-01

Förordning (2015:1045) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå

Omfattning
ändr. 1, 7 a §§
Ikraftträder
2016-01-26

Förordning (2016:101) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå

Omfattning
ny 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraftträder
2016-03-22

Förordning (2016:456) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå

Förarbeten
Rskr. 2014/15:246, Prop. 2014/15:85, Bet. 2014/15:UbU13
Omfattning
ändr. 1, 7 a §
Ikraftträder
2016-07-01

Ändring, SFS 2016:937

Omfattning
upph.