Upphävd författning

Förordning (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1992-06-11
Ändring införd
SFS 1992:736 i lydelse enligt SFS 2011:560
Ikraft
1992-07-01
Upphäver
Förordning (1988:816) om vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

[K1]1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) utöver vad som föreskrivs i skollagen (1985:1100). Förordning (1993:1224).

[K1]1 a §  I denna förordning avses med

[S2]arbetsplatsförlagd utbildning: kursplanelagd utbildning som genomförs på en arbetsplats utanför skolan,

[S3]kärnämnen:

 1. inom den del av grundläggande särvux som inte motsvarar träningsskolan: ämnena svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap, och
 2. inom gymnasial särvux: ämnena svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap.

[S4]Den som har det ledningsansvar som enligt 2 kap. 2 § skollagen (1985:1100) vilar på rektorn ska också benämnas rektor. Förordning (2011:560).

Läroplan

[K1]2 §  För särvux gäller en läroplan.

[S2]Läroplanen innehåller de övergripande målen och riktlinjerna för utbildningen.

[S3]Läroplanen fastställs av regeringen. Förordning (1994:893).

Programmål

[K1]3 §  I programmål anges de närmare målen för grundläggande särvux.

[S2]I annan förordning finns bestämmelser om programmålen.

[S3]För gymnasial särvux gäller programmålen för gymnasiesärskolans nationella program. Från dessa mål får de avvikelser göras som betingas av vuxenutbildningens karaktär. Förordning (2006:1197).

Kursplaner

[K1]4 §  För varje kurs skall det finnas en kursplan. Av kursplanen skall framgå dels kursens mål, dels den kunskapsnivå som alla elever minst skall ha uppnått vid kursens slut.

[S2]Kursplaner fastställs av Statens skolverk, om inte något annat följer av tredje stycket.

[S3]Kursplaner för lokala kurser fastställs av styrelsen för utbildningen. Förordning (2001:1130).

Timplaner

[K1]5 §  I timplaner finns riktvärden för undervisningens omfattning.

[S2]Timplanerna för grundläggande särvux har den lydelse som framgår av bilagan till denna förordning.

[S3]För gymnasial särvux används den timplan för nationella program som framgår av bilaga 2 till gymnasieförordningen (2010:2039), med den uppdelning som görs av Statens skolverk enligt 13 kap. 12 § första stycket samma förordning. Förordning (2011:560).

[K1]6 §  Timplanerna får överskridas och underskridas beroende på hur mycket undervisning eleverna behöver för att uppnå de kunskapsmål som anges i respektive kursplan. Styrelsen för utbildningen bestämmer antalet timmar som skall gälla för en kurs. Förordning (1994:893).

Arbetsplaner

[K1]7 §  För genomförandet av de fastställda målen för utbildningen skall det finnas en arbetsplan.

[S2]Arbetsplanen skall utarbetas under medverkan av lärare och övrig berörd personal samt representanter för eleverna. Rektorn beslutar om arbetsplanen.

[S3]Arbetsplanen skall kontinuerligt följas upp och utvärderas. Förordning (1995:1266).

Formulär

[K1]8 §  Statens skolverk fastställer de formulär som fordras för tillämpningen av denna förordning.

Kurser

[K2]1 §  Kurser inom grundläggande särvux får delas upp på flera delkurser. En delkurs får inte omfatta mindre än 45 timmar.

[S2]En kurs inom gymnasial särvux får inte delas upp på delkurser. Förordning (2006:1197).

[K2]2 §  Styrelsen för utbildningen bestämmer vilka kurser eller delkurser som skall anordnas.

Lokala kurser

[K2]3 §  Styrelsen för utbildningen får besluta att inrätta lokala kurser inom gymnasial särvux.

[S2]En lokal kurs skall ge kunskaper i ett eller flera ämnen inom ett bestämt ämnesområde och svara mot sådana behov som inte tillgodoses genom en nationellt fastställd kursplan. Förordning (1994:893).

[K2]4 §  Styrelsen för utbildningen fastställer det antal timmar som undervisningen på en lokal kurs omfattar. Detta antal får inte understiga 45 timmar.

5 § Har upphävts genom förordning (1994:893).
6 § Har upphävts genom förordning (1994:893).

[K2]7 §  Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om lokala kurser.

Ämnen

[K2]8 §  Utbildning som motsvarar den som ges inom träningsskolan anordnas i ämnena

 1. kommunikation och
 2. verklighetsuppfattning och omvärldskunskap.

[K2]9 §  Utbildning som motsvarar den som ges inom grundsärskolan utom träningsskolan anordnas i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, fysik, kemi och biologi. Förordning (2011:560).

Uppdrag att anordna utbildning

[K2]10 §  I de fall vuxenutbildning för utvecklingsstörda anordnas enligt 12 kap. 9 § skollagen (1985:1100) får den myndighetsutövning som hör till rektorns uppgifter endast överlämnas till uppdragstagaren om uppdragstagaren har fått ett tillstånd enligt förordningen (2010:253) om betygsrätt för vuxenutbildning. Förordning (2010:255).

Samverkan

[K2]11 §  Formerna för samverkan mellan elever och personal skall utvecklas med beaktande av de lokala förhållandena. Detta gäller i den mån det inte enligt författning eller kollektivavtal gäller särskilda bestämmelser för behandling av en viss fråga.

Studiegången

[K2]12 a §  Om en elev har ett annat språk än svenska som modersmål får studiehandledning ges på detta språk. Förordning (1997:608).

[K2]13 §  Elever som inte når ett godtagbart studieresultat bör, innan frågan om att undervisningen skall upphöra tas upp till prövning, ges möjlighet till utökad studievägledning och till stödundervisning under en begränsad tid. Förordning (1997:608).

Undervisningen

[K2]14 §  Undervisningen skall bedrivas som gruppundervisning. Enskild undervisning får anordnas om det finns särskilda skäl.

[K2]15 §  Rektor får befria en elev från delar av undervisningen med hänsyn till elevens kunskaper i delar av ett ämne eller av andra särskilda skäl.

Arbetsplatsförlagd utbildning

[K2]16 §  Rektorn beslutar vilka delar av en kurs i ett yrkesämne som skall förläggas till en arbetsplats utanför skolan.

[S2]Styrelsen för utbildningen ansvarar för att den arbetsplatsförlagda utbildningen uppfyller de krav som finns på utbildningen. I skolplanen bör redovisas de arbetslivskontakter som skolan har för anordnandet av den arbetsplatsförlagda utbildningen. Förordning (1994:893).

Behörighet till gymnasial särvux

[K3]1 §  I 12 kap. 6 § skollagen (1985:1100) finns bestämmelser om vem som är behörig att delta i gymnasial särvux. I 3-5 §§ finns ytterligare bestämmelser om sådan behörighet. Förordning (2006:1197).

2 § Har upphävts genom förordning (1994:893).

[K3]3 §  För att vara behörig att tas emot som sökande till en kurs inom gymnasial särvux skall den sökande dels sakna eller ha brister i sådana kunskaper som kursen avser att ge, dels ha förutsättningar att följa utbildningen med hänsyn till tidigare studier och annan verksamhet. Förordning (2006:1197).

[K3]4 §  Behörig att tas emot som sökande till en kurs i svenska som andraspråk inom gymnasial särvux är endast den som har ett annat språk än svenska som modersmål. Förordning (2006:1197).

[K3]5 §  En elev i gymnasiesärskolan är inte behörig att tas emot i gymnasial särvux i en kurs om eleven under hela eller någon del av kurstiden i gymnasial särvux studerar samma kurs i gymnasiesärskolan. Förordning (2011:560).

Urval mellan behöriga sökande till gymnasial särvux

[K3]6 §  Om antalet platser är mindre än antalet behöriga sökande till en kurs inom gymnasial särvux skall företräde ges dem som har störst behov av utbildningen.

[S2]Vid urvalet skall det särskilt beaktas att sökande

 • inte tidigare har deltagit i motsvarande utbildning,
 • har behov av utbildningen för pågående eller planerad yrkesverksamhet eller står inför yrkesval. Förordning (2006:1197).

Avgång från utbildningen m. m.

[K3]7 §  Föreskrifterna i 6 kap.1-7 §§ förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning skall tillämpas i fråga om avgång, ledighet och disciplinära åtgärder. Förordning (2002:1014).

[K4]1 §  Betyg sätts på varje avslutad kurs eller delkurs inom den del av grundläggande särvux som inte motsvarar träningsskolan och inom gymnasial särvux.

[S2]Inom den del av grundläggande särvux som motsvarar träningsskolan ska ett intyg om att eleven har deltagit i kursen utfärdas efter avslutad kurs. Förordning (2011:560).

[K4]1 a §  Som betyg skall någon av beteckningarna Godkänt (G) och Väl godkänt (VG) användas. För den elev som inte uppnår betyget Godkänt utfärdas ett intyg om att eleven har deltagit i kursen. Förordning (2006:1197).

[K4]2 §  För en elev som har fått betyg på samtliga delkurser av en kurs skall ett sammanfattande betyg sättas på kursen i dess helhet. Förordning (1994:893).

[K4]3 §  Betyg skall sättas av läraren. Om ett betyg beror på två eller flera lärares bedömning och lärarna inte kan enas, skall betyget sättas av rektorn.

[S2]Betygskriterier skall finnas för varje kurs. Kriterierna skall precisera vilka kunskaper enligt kursplanen som krävs för att eleven skall få betyget Godkänt. Inom gymnasial särvux skall även betygskriterier för betyget Väl godkänt finnas. I betygskriterierna kan även grund för bedömning ingå.

[S3]Statens skolverk får meddela föreskrifter om betygskriterier för andra kurser än lokala kurser. Styrelsen för utbildningen fastställer betygskriterier för lokala kurser. Vid betygssättningen skall läraren som stöd använda dessa betygskriterier. Förordning (2006:1197).

[K4]4 §  Betygen för samtliga elever ska föras i en betygskatalog. Detsamma gäller uppgifter i intyg om att eleverna har deltagit i kurser. Betygskatalogen ska utgöra den officiella dokumentationen över de betyg som har satts och de intyg som har getts. Rektorn ansvarar för att betygskatalogen förs. Betygen och intygen ska kunna sammanställas för varje enskild elev.

[S2]Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om utformningen av betygskatalogen. Förordning (2008:121).

[K4]5 §  En elev har rätt att få ett dokument som utvisar vilka kurser eller delkurser som eleven har slutfört inom särvux och vilka betyg som eleven har fått i de skilda ämnena (samlat betygsdokument). Eleven får själv bestämma vilka ämnen, kurser eller delkurser som skall ingå i dokumentet.

[S2]Ett samlat betygsdokument skall utfärdas av rektorn. Förordning (1994:893).

[K4]6 §  I 26 § förvaltningslagen (1986:223) föreskrivs om rättelse av skrivfel eller liknande. Rektorn får besluta om rättelse av betyg och intyg. Avser rättelsen en handling som har lämnats ut till eleven skall en ny sådan handling utfärdas och en anteckning om detta göras i betygskatalogen. Förordning (1994:893).

7 § Har upphävts genom förordning (1994:893).

5 kap. Överklagande

[K5]1 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om skiljande från utbildningen, avstängning eller förvisning får dock inte överklagas.

[S2]I 10 kap.kommunallagen (1991:900) finns bestämmelser om laglighetsprövning. Förordning (2002:1014).

2 § Har upphävts genom förordning (1998:1212).

Bilaga

Timplaner
Undervisningstid i timmar om 60 minuter för den del av grundläggande särvux som motsvarar träningsskolan och den del som motsvarar grundsärskolan utom träningsskolan. Den del som motsvarar träningsskolan
Kommunikation1 200
Verklighetsuppfattning och omvärldskunskap975
Totalt2 175

Den del som motsvarar grundsärskolan utom träningsskolan

Svenska eller svenska som andraspråk 795
Engelska 360
Matematik 555
Samhällskunskap 90
Religionskunskap 50
Historia 50
Geografi 70
Fysik 65
Kemi 50
Biologi 90
Totalt 2 175
Förordning (2011:560).
 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas på undervisning som äger rum därefter, om inte annat föreskrivs nedan.
Genom förordningen upphävs förordningen (1988:816) om vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda.
 1. Äldre föreskrifter får tillämpas i fråga om kurser till vilka intagningen avslutats före den 1 juli 1992. Förordning (1993:1224).
Denna förordning träder i kraft 1 juli 1994 och tillämpas på kurser som startar efter ikraftträdandet.
Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 1994. Bestämmelserna tillämpas dock på kurser som startar från och med den 1 juli 1994.
I fråga om svenska som andraspråk får äldre bestämmelser tillämpas på kurser som startar före den 1 oktober 1994. I sådana fall gäller föreskrifterna om betyg i den lydelse de hade vid utgången av juni månad 1994. Förordning (1994:1246).
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995. Äldre bestämmelser får fortfarande tillämpas i fråga om kurser som har startat före ikraftträdandet.
Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda

  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:796) om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda

  Omfattning
  ändr. 3 kap 3, 4, 5 §§, 4 kap. 2 §; ny 1 kap 1 a §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1224) om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda

  Omfattning
  upph. 3 p övergångsbest.; ändr. författningsrubr., 1 kap 1 §, 2 kap 10 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:893) om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:93, Prop. 1992/93:250, Bet. 1993/94:UbU2
  Omfattning
  upph. 2 kap 5, 6 §§, 3 kap 2 §, 4 kap 7 §; ändr. 1 kap 1 a, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 2 kap 1, 3, 9, 12, 13, 16 §§, 4 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§; ny 2 kap 9 a §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1201) om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda

  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 a §, 2 kap 9 §, bil.
  Ikraftträder
  1994-08-15

Förordning (1994:1246) om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda

  Omfattning
  ändr. övergångsbest. till 1994:1201
  Ikraftträder
  1994-09-20

Förordning (1994:1463) om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda

  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 a §, 2 kap 9 §, bil.
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:250) om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda

  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 a, 5 §§, 4 kap 1 §, 5 kap 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1995:883) om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda

  Omfattning
  ändr. 2 kap 9 a §, 3 kap 4 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1266) om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda

  Omfattning
  ändr. 1 kap 7 §
  Ikraftträder
  1996-02-01

Förordning (1997:608) om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda

  Omfattning
  ändr. 2 kap 9 a, 13 §§; ny 2 kap 12 a §
  Ikraftträder
  1997-08-01

Förordning (1998:1212) om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda

Omfattning
upph. 5 kap 2 §; ändr. 5 kap 1 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2001:1130) om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda

Omfattning
ändr. 1 kap 4 §, 4 kap 3 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:1014) om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda

Omfattning
ändr. 3 kap 7 §, 5 kap 1 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2006:1197) om ändring i förordning (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. De nya bestämmelserna i 4 kap.1 a och 3 §§ skall tillämpas på betyg som sätts efter den 1 juli 2007.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:313, Prop. 2005/06:148, Bet. 2005/06:UbU22
Omfattning
ändr. 1 kap 1 a, 3, 5 §§, 2 kap 1 §, 3 kap 1, 3, 4, 5, 6 §§, 4 kap 1, 3 §§, rubr. närmast före 3 kap 1, 6 §§; ny 4 kap 1 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2008:121) om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda

Omfattning
ändr. 4 kap 4 §
Ikraftträder
2008-05-01

Förordning (2010:255) om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda

Omfattning
ändr. 2 kap. 10 §
Ikraftträder
2010-06-28

Förordning (2011:560) om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda

Omfattning
ändr. 1 kap. 1 a, 5 §§, 2 kap. 9 §, 3 kap. 5 §, 4 kap. 1 §, bil.
Ikraftträder
2011-07-01

Ändring, SFS 2011:1108

Omfattning
upph.