Inaktuell version

Förordning (2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-05-28
Ändring införd
SFS 2009:602 i lydelse enligt SFS 2009:1203
Ikraft
2009-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  Inspektionen för socialförsäkringen har till uppgift att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet.

[S2]Med systemtillsyn avses granskning av om tillsynsobjektets egna system för styrning och kontroll säkerställer en korrekt och enhetlig tillämpning av det regelverk som tillsynsobjektet ska tillämpa. Med effektivitetsgranskning avses granskning av om tillsynsobjektets verksamhet fungerar effektivt med utgångspunkt i det statliga åtagandet.

2 §  Inspektionen för socialförsäkringen ska utöva systemtillsyn över och utföra effektivitetsgranskning av den verksamhet som bedrivs av

  1. Försäkringskassan,
  2. Pensionsmyndigheten, i de delar som inte står under Finansinspektionens tillsyn, och
  3. Skatteverket, i de delar som avser beslut om pensionsgrundande inkomst.

[S2]För Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten finns bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter till Inspektionen för socialförsäkringen i 5 a § förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration. För Skatteverket finns motsvarande bestämmelser i 7 b § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Förordning (2009:1203).

3 §  Inspektionen för socialförsäkringen får vidare utöva systemtillsyn över och utföra effektivitetsgranskning av verksamheter som gränsar till socialförsäkringsområdet. Detsamma gäller samverkansinsatser med anknytning till socialförsäkringsområdet.

Samverkan

4 §  Inspektionen för socialförsäkringen ska i sin systemtillsyn och effektivitetsgranskning samverka med de tillsynsmyndigheter som kan komma att beröras av inspektionens tillsyns- eller granskningsverksamhet.

Ledning

5 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

6 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

7 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

Undantag från myndighetsförordningen

10 §  Bestämmelsen i 27 § myndighetsförordningen (2007:515) om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol ska inte tillämpas på myndigheten.

Rapportering

11 §  Inspektionen för socialförsäkringen ska löpande redovisa till regeringen resultatet av sådan tillsyn och granskning som avses i 2 och 3 §§.

[S2]De myndigheter som varit föremål för inspektionens åtgärder enligt första stycket ska informeras om resultatet.

12 §  Myndigheten ska senast den 1 februari varje år, i en särskild tillsyns- och granskningsplan, ange vilken huvudsaklig inriktning tillsynen och granskningen ska ha under året.

13 §  Myndigheten ska, i samband med att årsredovisningen lämnas till regeringen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, i en särskild årlig rapport, samla de viktigaste iakttagelserna vid systemtillsynen och effektivitetsgranskningen under det gångna verksamhetsåret.

Ändringar

Förordning (2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen

Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:1203) om ändring i förordningen (2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2018:39) om ändring i förordningen (2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-03-15