Upphävd författning

Förordning (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2003-11-13
Ändring införd
SFS 2003:766 i lydelse enligt SFS 2022:809
Ikraft
2003-12-01
Upphäver
Socialförsäkringsregisterförordning (1998:1576)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-03-01

1 §  I denna förordning ges föreskrifter i fråga om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av 114 kap.socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1723).

Personuppgifter som får behandlas i socialförsäkringsdatabasen

2 §  Utöver de fall som anges i 114 kap. 15 § första stycket socialförsäkringsbalken får för de ändamål som avses i det stycket och med beaktande av de begränsningar som anges i samma stycke samt i 11 och 12 §§ samma kapitel, i socialförsäkringsdatabasen behandlas uppgifter i en handling som kommit in i ett ärende och sådana uppgifter i en handling, som upprättats i ett ärende, som är nödvändiga för ärendets handläggning samt uppgifter om

 1. kön,
 2. civilstånd,
 3. medborgarskap,
 4. födelseort,
 5. studiemedel och andra ekonomiska förhållanden,
 6. värnpliktstjänstgöring, utbildning, yrke och arbetsuppgifter,
 7. arbetssökande, arbetsgivare, arbetsställe och vilken bransch den registrerade är verksam i,
 8. preliminärskatt, inkomstbeskattning och fastighetstaxering, 9. hyra för hyreslägenhet eller avgift för bostadsrättslägenhet,
 9. uppgifter i och formerna för ansökningar eller anmälningar,
 10. förekomsten av begäran om förhandsprövning enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt koder för de tandvårdsåtgärder som begäran avser,
 11. åtgärdskoder enligt förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd,
 12. patientavgifter och tandvårdsersättningar,
 13. tidpunkter, tidsperioder och belopp dels för ersättningar, dels för ersättningsgrundande förhållanden, i ärenden,
 14. nedsatt arbetsförmåga,
 15. förmåns- eller ersättningsrelaterad information i intyg och utlåtanden av läkare eller annan intygsgivare,
 16. förmåns- eller ersättningsrelaterad information i rehabiliteringsutredningar eller andra utredningar i rehabiliteringsärenden samt rehabiliteringsplaner,
 17. arten av, kostnaderna och tidpunkterna för föreslagna, planerade och vidtagna rehabiliteringsåtgärder,
 18. leverantörer av produkter och tjänster inom rehabiliteringsområdet,
 19. vårdgivare,
 20. remisser,
 21. läkaren som utfärdat intyg eller utlåtanden som ligger till grund för beslutet om ersättning,
 22. diagnoser,
 23. förekomsten av sådan särskild grund för beaktande av högre bostadskostnad som avses i 97 kap. 18 § andra stycket och 27 § andra stycketsocialförsäkringsbalken,
 24. bevakningsanledningar,
 25. frågor om återbetalningsskyldighet har uppkommit,
 26. anledningen till att ett ärende har avslutats,
 27. avgöranden av domstol, Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten som är av betydelse för enskilda ärenden i fråga om uppgifter om utgången, de bestämmelser som har tillämpats och om avgörandet har överklagats,
 28. beslut i ärenden,
 29. att den registrerade får eller har rätt till ersättning enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser,
 30. registrerade som får eller har fått vård eller försörjning helt eller delvis på det allmännas bekostnad,
 31. den registrerade från utsöknings- och indrivningsdatabasen,
 32. att den registrerade är häktad, intagen i kriminalvårdsanstalt eller i övrigt har tagits om hand på det allmännas bekostnad,
 33. att den registrerade vistas eller bor i en särskild boendeform enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller vistas eller bor på annat liknande sätt,
 34. att godmanskap eller förvaltarskap är anordnat enligt föräldrabalken,
 35. vilken personkrets enligt 52 kap.1013 §§socialförsäkringsbalken som den registrerade hör till,
 36. att den registrerade på grund av sjukdom eller handikapp varaktigt saknar förmåga att vårda barn,
 37. den registrerade i register hs sådana organ i andra stater som har att handlägga ärenden om social trygghet i enlighet med EU-rättsliga regler
 38. den registrerade hos Migrationsverket som behandlas med stöd av 11 och 13 §§utlänningsdatalagen (2016:27), och
 39. att den registrerade eller dennes make eller sambo får vårdnadsbidrag enligt den upphävda lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag. Förordning (2018:461).

Direktåtkomst

3 §  Centrala studiestödsnämnden och arbetslöshetskassorna får ha direktåtkomst till sådana personuppgifter i socialförsäkringsdatabasen som dels gäller den registrerades namn, personnummer och, i förekommande fall, samordningsnummer, dels avses i 2 § 10, 16 och 33.

3 a §  Arbetsförmedlingen, kommuner och regioner som deltar i samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet får ha direktåtkomst till personuppgifter i socialförsäkringsdatabasen i den utsträckning den registrerade samtycker till det. Endast de personer vid nämnda myndigheter som ansvarar för den lokala samverkansaktivitet i vilken den registrerade deltar får ges behörighet för direktåtkomst till sådana personuppgifter. Förordning (2019:1047).

3 b §  En socialnämnd får under de förutsättningar som anges i 114 kap. 22 § socialförsäkringsbalken ha direktåtkomst till sådana personuppgifter i socialförsäkringsdatabasen som Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten enligt förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453) ska lämna ut till socialnämnden. Förordning (2010:1723).

 • HFD 2015:61:Innebörden av begreppet direktåtkomst i socialförsäkringsbalken ska bestämmas med utgångspunkt i bestämmelserna i 2 kap. 3 § andra stycket tryckfrihetsförordningen.
3 c § Har upphävts genom förordning (2018:461).

4 §  Den registrerade får ha direktåtkomst till sådana personuppgifter om sig själv i socialförsäkringsdatabasen som får lämnas ut till denne. Vid sådan direktåtkomst skall den registrerades identitet kontrolleras genom en säker metod för identifiering.

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

4 a §  För handläggning av ärenden om omvårdnadsbidrag, sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, merkostnadsersättning, assistansersättning, bilstöd, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning får uppgifter om namn, personnummer eller samordningsnummer, ärendebeteckning, hälsotillstånd och arbetsförmåga i socialförsäkringsdatabasen lämnas ut på medium för automatiserad behandling till vårdgivare. Förordning (2018:1618).

4 b §  För handläggning av ärenden om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd får personnummer eller samordningsnummer i socialförsäkringsdatabasen lämnas ut på medium för automatiserad behandling till en bank eller en annan penninginrättning eller till en försäkringsinrättning som administrerar avtalspensioner eller motsvarande ersättningar som följer av kollektivavtal. Förordning (2020:282).

4 c §  För beräkning och kontroll av sjukpenninggrundande inkomst, sjukpenning, bostadsbidrag, underhållsstöd, bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd och statlig ersättning för arbete i etableringsjobb får personnummer eller samordningsnummer i socialförsäkringsdatabasen lämnas ut på medium för automatiserad behandling till Skatteverket. Förordning (2022:809).

4 d §  För handläggning av ärenden som avser fordringar, återkrav och kontrollutredning får personnummer eller samordningsnummer i socialförsäkringsdatabasen lämnas ut på medium för automatiserad behandling till Kronofogdemyndigheten. Förordning (2013:305).

4 e §  För tillhandahållande av information om kontaktuppgifter och uppgifter om när dessa registrerades får personuppgifter i socialförsäkringsdatabasen lämnas ut på medium för automatiserad behandling till Statistiska centralbyrån. Förordning (2015:641).

4 f §  För överprövning av beslut eller av andra åtgärder får personuppgifter i socialförsäkringsdatabasen lämnas ut på medium för automatiserad behandling till domstol. Förordning (2020:197).

4 g §  För handläggning av ärenden om bilstöd får uppgifter om namn, personnummer eller samordningsnummer, hälsotillstånd och funktionsnedsättning i socialförsäkringsdatabasen lämnas ut på medium för automatiserad behandling till Trafikverket. Förordning (2021:359).

5 §  För tillhandahållande av information om fastställd dagpenning och för redovisning av utbetalat aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning får personuppgifter i socialförsäkringsdatabasen lämnas ut på medium för automatiserad behandling till Arbetsförmedlingen.

[S2]För tillhandahållande av information om utbetald ersättning och andra uppgifter som kan vara av betydelse för en enskilds rätt till eller för återkrav av statlig ersättning för arbete i etableringsjobb får personuppgifter i socialförsäkringsdatabasen lämnas ut på medium för automatiserad behandling till Arbetsförmedlingen. Förordning (2022:809).

Uppgiftsskyldighet

5 a §  Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska på begäran lämna Inspektionen för socialförsäkringen de uppgifter som inspektionen behöver för sin systemtillsyn och effektivitetsgranskning enligt 2 § första stycket 1 och 2 samt 3 § förordningen (2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen. Förordning (2009:1196).

Sammanställningar

6 §  Sammanställningar som avses i 114 kap. 28 § socialförsäkringsbalken får göras avseende urval för tillsyn samt sjukpenning, sjuk-, aktivitets-, rehabiliterings- och arbetsskadeersättning i fråga om

 1. stöd för prioritering och planering av handläggningen,
 2. urval av ärenden för en tidig bedömning av den försäkrades möjligheter att återfå arbetsförmågan,
 3. underlag för diskussioner med arbetsgivare, vårdgivare eller leverantörer,
 4. urval av ärenden för särskilda rehabiliteringsinsatser, och
 5. uppföljning och utvärdering av vidtagna åtgärder.

[S2]Behörighet att göra sådana sammanställningar får ges endast till ett begränsat antal personer vid Försäkringskassan. Förordning (2010:1723).

Undantag från gallring

7 §  Riksarkivet får, efter samråd med Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, meddela föreskrifter om att uppgifter som ska gallras enligt 114 kap. 31 § socialförsäkringsbalken får bevaras för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. Förordning (2018:461).

Bemyndiganden

8 §  Försäkringskassan får meddela föreskrifter i fråga om

 1. formerna för tilldelning av behörighet för åtkomst till socialförsäkringsdatabasen genom en särskild handling,
 2. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten får ha direktåtkomst till och formerna för direkt-åtkomsten,
 3. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen Statens tjänstepensionsverk och det för kommunerna och regionerna gemensamma organet för administration av personalpensioner får ha direktåtkomst till,
 4. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen som får lämnas ut på medium för automatiserad behandling för sammanställning av gemensam pensionsinformation,
 5. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen som får lämnas ut på medium för automatiserad behandling till organ som driver försäkringsrörelse,
 6. begränsningar av de sökbegrepp som får användas vid sökning i socialförsäkringsdatabasen,
 7. fastställande av avgifter för utlämnade av uppgifter och handlingar från socialförsäkringsdatabasen, om inte utlämnandet är avgiftsfritt till följd av att det sker till en annan myndighet på grund av att det föreligger en sådan skyldighet i lag eller förordning, och
 8. vilka särskilda åtgärder som Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska vidta för att kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna i 114 kap.socialförsäkringsbalken.

[S2]Om föreskrifterna enligt första stycket avser uppgifter som faller under Pensionsmyndighetens personuppgiftsansvar enligt 114 kap. 6 a § socialförsäkringsbalken, ska föreskrifterna beslutas i samråd med Pensionsmyndigheten. Förordning (2019:1047).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Ikraftträder
2003-12-01

Förordning (2004:914) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ändr. 2, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:535) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ny 3 a §
Ikraftträder
2005-08-01

Förordning (2007:818) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraftträder
2007-12-03

Förordning (2007:928) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ändr. 3 a, 5 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:199) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. För uppgifter i handlingar i ärenden enligt förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:981) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ändr. 2 §; ny 3 b §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:556) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ändr. 2 §; ny 3 c §
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:604) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ny 5 a §, rubr. närmast före 5 a §
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:1196) om ändring i förordningen (2003:766 ) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ändr. 2, 3 b, 3 c, 5 a, 7, 8 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:560) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:1723) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 b, 3 c, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:480) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
nya 4 a, 4 b §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:1465) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2011:1522) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ny 4 c §
Ikraftträder
2012-01-15

Förordning (2013:305) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ny 4 d §
Ikraftträder
2013-07-15

Förordning (2015:641) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ändr. 4 a §; ny 4 e §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:32) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-02-12

Förordning (2017:826) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. För uppgifter om att den registrerade får eller har rätt till ersättning enligt den upphävda förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd gäller 2 § i den äldre lydelsen.
Omfattning
ändr. 2, 4 a, 5 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:461) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.
 2. Bestämmelserna i 3 c § gäller fortfarande när kommunalt vårdnadsbidrag har lämnats enligt den upphävda lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.
Omfattning
upph. 3 c §; ändr. 2, 7, 8 §§
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:1618) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden om vårdbidrag och handikappersättning enligt 22 kap. respektive 50 kap.socialförsäkringsbalken i deras lydelse före den 1 januari 2019.
Omfattning
ändr. 4 a §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:1047) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ändr. 3 a, 8 §§
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2020:197) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ändr. 4 c §; ny 4 f §
Ikraftträder
2020-04-07

Förordning (2020:282) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ändr. 4 b §
Ikraftträder
2020-06-01

Förordning (2021:359) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ny 4 g §
Ikraftträder
2021-07-01

Förordning (2022:809) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Omfattning
ändr. 4 c, 5 §§
Ikraftträder
2022-09-01