Förordning (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2009-05-28
Ändring införd
SFS 2009:606 i lydelse enligt SFS 2021:520
Ikraft
2009-07-01
Upphäver
Förordning (2007:1040) med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

Uppgifter

/Upphör att gälla U: 2021-07-01/

1 §  Fastighetsmäklarinspektionen är förvaltningsmyndighet för frågor om registrering och tillsyn som rör fastighetsmäklare. Myndigheten har ansvar för att

 • pröva ansökningar om registrering som fastighetsmäklare samt att föra register över registrerade fastighetsmäklare,
 • utöva tillsyn över registrerade fastighetsmäklare, och
 • avgöra frågor om disciplinära åtgärder mot registrerade fastighetsmäklare. Förordning (2012:25).

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

1 §  Fastighetsmäklarinspektionen är förvaltningsmyndighet för frågor om registrering av och tillsyn över fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag.

[S2]Myndigheten har ansvar för att

 • pröva ansökningar om registrering av fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag samt att föra register över de fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag som är registrerade, och
 • utöva tillsyn över fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag. Förordning (2021:520).

/Upphör att gälla U: 2021-07-01/

2 §  Myndigheten ska därutöver

 • informera om frågor som rör registrering av och tillsyn över enskilda fastighetsmäklare,
 • informera konsumenter om innehållet i fastighetsmäklartjänsten,
 • informera såväl fastighetsmäklare som konsumenter om god fastighetsmäklarsed, och
 • främja utvecklingen av god fastighetsmäklarsed. Förordning (2017:677).

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

2 §  Myndigheten ska därutöver

 • informera om frågor som rör registrering av och tillsyn över fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag,
 • informera om vad som gäller för fastighetsmäklarverksamheten, och
 • främja utvecklingen av god fastighetsmäklarsed och praxis om fastighetsmäklarföretags skyldigheter. Förordning (2021:520).

3 §  Myndigheten utför de uppgifter som följer av förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Förordning (2016:168).

4 §  Myndigheten ska i sin redovisning enligt 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag redogöra för grunderna bakom myndighetens prioritering vid val mellan olika insatser.

Ledning

5 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Disciplinnämnden

/Upphör att gälla U: 2021-07-01/

6 §  Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan, Disciplinnämnden, som har till uppgift att pröva frågor om återkallelse av fastighetsmäklares registrering eller någon annan åtgärd enligt 29 § fastighetsmäklarlagen (2011:666) när grunden för åtgärden är att fastighetsmäklaren

 1. inte längre uppfyller kravet på att vara redbar och i övrigt lämplig som fastighetsmäklare, eller
 2. handlar i strid mot sina skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen.

Vad som sägs i första stycket gäller inte frågor om ringa förseelser som saknar principiell betydelse. Förordning (2017:850).

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

6 §  Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan, Disciplinnämnden, som har till uppgift att pröva frågor om disciplinpåföljd enligt 4 kap. 4 § fastighetsmäklarlagen (2021:516) när grunden för påföljden är att fastighetsmäklaren eller fastighetsmäklarföretaget

 1. inte längre uppfyller villkoren för registrering i 2 kap. 8 § 6 eller 9 § 4fastighetsmäklarlagen,
 2. trots påminnelse inte betalar årlig avgift,
 3. handlar i strid mot sina skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen, eller
 4. överträder en bestämmelse i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

[S2]Disciplinnämnden har även till uppgift att pröva frågor om åtgärder enligt 4 kap. 5 § fastighetsmäklarlagen eller om sanktionsavgift eller sanktionsföreläggande enligt 4 kap.6 eller 10 § samma lag.

[S3]Första stycket gäller inte frågor om ringa förseelser som saknar principiell betydelse. Förordning (2021:520).

7 §  Disciplinnämnden består av en ordförande, en vice ordförande samt högst sex andra ledamöter och högst sex ersättare för dessa.

[S2]Disciplinnämnden är beslutsför när ordföranden, eller vice ordföranden, och minst fyra av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2017:850).

8 §  Disciplinnämnden ansvarar för sina beslut.

[S2]Disciplinnämnden ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning. Förordning (2017:850).

Anställningar och uppdrag

9 §  Direktören är myndighetschef. Han eller hon ska vara jurist. Förordning (2017:850).

10 §  Ledamöterna och deras ersättare i Disciplinnämnden utses av regeringen.

[S2]Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister och ha domarerfarenhet. Förordning (2017:850).

11 §  Myndighetschefen ska utses till ledamot i Disciplinnämnden. Förordning (2017:850).

Ändringar

Förordning (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen

CELEX-nr
32006L0100
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2011:672) om ändring i förordningen (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2012:25) om ändring i förordningen (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden

Förarbeten
Rskr. 2011/12:90, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:CU1
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3 §§
Ikraftträder
2012-08-01

Förordning (2016:168) om ändring i förordningen (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2016-04-15

Förordning (2017:677) om ändring i förordningen (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2017:850) om ändring i förordningen (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen

Omfattning
upph. 8 §, rubr. närmast före 8 §; nuvarande 7, 9 §§ betecknas 8, 10 §§; ändr. 6 §; nya 7, 9, 11 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder
2017-08-15

Förordning (2021:520) om ändring i förordningen (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen

Omfattning
ändr. 1, 2, 6 §§
Ikraftträder
2021-07-01