Upphävd författning

Förordning (2009:728) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
2009-06-17
Ändring införd
SFS 2009:728
Ikraft
2009-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Försöksverksamhet enligt lagen (2009:657) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare får bedrivas i följande kommuner: Huddinge, Nacka, Sollentuna, Stockholm, Katrineholm, Växjö, Trelleborg, Halmstad, Borås, Uddevalla, Karlstad, Sandviken och Örnsköldsvik (försökskommuner).

2 §  Prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare (sfi-bonus) ska för en hel bonus vara 12 000 kronor.

3 §  En försökskommun har rätt till ersättning för kostnader för utbetald sfi-bonus som lämnats med stöd av lagen (2009:657) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare och för administrativa kostnader enligt 4 §.

4 §  Ersättning för administrativa kostnader lämnas med 900 kronor för varje beslut att bevilja sfi-bonus som försökskommunen fattar.

5 §  Statens skolverk prövar frågor om ersättning enligt denna förordning. En ansökan om ersättning enligt denna förordning ska ha kommit in till Statens skolverk senast inom tre månader från tidpunkten för försökskommunens beslut att bevilja sfi-bonus.

6 §  Ersättning enligt denna förordning betalas efter ansökan i efterskott för varje kvartal.

7 §  För att få ersättning ska försökskommunerna lämna Statens skolverk de uppgifter som krävs för att verket ska kunna bedöma rätten till ersättning enligt denna förordning.

8 §  Försökskommunerna ska lämna uppgifter till Statens skolverk i ärenden om sfi-bonus om de personer som har beviljats sådan bonus. Skolverket får meddela närmare föreskrifter om kommunernas uppgiftsskyldighet. 9 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

10 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2009:728) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare

Ikraftträder
2009-10-01

Förordning (2014:955) om upphävande av förordningen (2009:728) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare

Omfattning
upph.