Inaktuell version

Studentkårsförordning (2009:769)

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-06-17
Ändring införd
SFS 2009 i lydelse enligt SFS 2010:1776
Upphäver
Förordning (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar vid universitet och högskolor
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om studentkårer vid statliga universitet och högskolor.

2 §  Med högskolor avses i denna förordning både universitet och högskolor. Beslut om ställning som studentkår, m.m.

3 §  En studentsammanslutning som vill få ställning som studentkår ska ansöka om detta hos högskolan. Sammanslutningen ska till ansökan foga sina stadgar och de övriga handlingar som sammanslutningen vill åberopa i ärendet.

4 §  Ett beslut enligt 4 kap. 8 § högskolelagen (1992:1434) ska gälla för tre år om inte annat följer av 5 §. I beslutet ska det anges vid vilken organisatorisk eller geografiskt avgränsad del eller vilka organisatoriska delar av högskolan sammanslutningen ges ställning som studentkår.

5 §  Högskolan ska förena ett beslut enligt 4 kap. 8 § högskolelagen (1992:1434) med villkor om att sammanslutningen ska uppfylla de krav som ställs i 4 kap.14 §§ samma lag. Beslutet får återkallas om studentkåren inte längre uppfyller villkoret eller om studentkåren skriftligen ansöker om det.

[S2]Studentkåren ska beredas tillfälle att yttra sig innan ett beslut om återkallelse fattas.

6 §  Högskolan får meddela föreskrifter om hur en studentkår vid högskolan ska redovisa sin verksamhet och sitt medlemsantal.

Studentrepresentanter

7 §  En studentkår vid en högskola får utse och entlediga representanter för studenterna när de enligt 2 kap. 7 § högskolelagen (1992:1434) har rätt att vara representerade.

[S2]När studenterna har rätt att vara representerade i ett organ vid högskolan som täcker flera studentkårers verksamhetsområden eller i övrigt vid beslut eller beredning som berör flera studentkårer, får de uppgifter som avses i första stycket fullgöras på det sätt kårerna kommer överens om.

[S3]Kan kårerna inte enas får högskolan, efter att ha hört kårerna, besluta hur representanter för studenterna ska utses. Förordning (2010:1776).

8 §  En studentrepresentant ska representera även studenter som inte är medlemmar i en kår. Förordning (2010:1776).

9 §  Om det inom ett av högskolans verksamhetsområden inte finns någon studentkår, ska högskolan bland studenterna inom området anordna direkta eller indirekta val av studentrepresentanter.

[S2]Högskolan får meddela föreskrifter om hur val av studentrepresentanter enligt första stycket ska anordnas.

Överklagande

10 §  Beslut som har fattats av en högskola om att ge en sammanslutning ställning som studentkår eller om att en studentkår inte längre ska ha sådan ställning, får överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan.

[S2]Beslut av Överklagandenämnden för högskolan får inte överklagas.

Ändringar

Studentkårsförordning (2009:769)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:275, Prop. 2008/09:154, Bet. 2008/09:UbU14
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:1776) om ändring i studentkårsförordningen (2009:769)

Omfattning
ändr. 7, 8 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2012:585) om ändring i studentkårsförordningen (2009:769)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:278, Prop. 2011/12:133, Bet. 2011/12:UbU22
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2012-10-15

Förordning (2016:748) om ändring i studentkårsförordningen (2009:769)

Omfattning
ändr. 7, 9 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder
2016-08-01