Upphävd författning

Förordning (2009:90) om statsbidrag för insatser inom matematik, naturvetenskap, teknik samt informations- och kommunikationsteknik

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-02-19
Ändring införd
SFS 2009:90
Ikraft
2009-03-17
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för insatser inom matematik, naturvetenskap, teknik samt informations- och kommunikationsteknik.

Förutsättningar för statsbidrag

2 §  Statsbidrag får lämnas för sådana insatser som anges i 1 § om insatserna syftar till att stärka intresset för matematik, naturvetenskap, teknik samt informations- och kommunikationsteknik.

[S2]Statsbidrag lämnas i mån av tillgång till medel.

Beslut om statsbidrag

3 §  Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Teknik delegationen.

[S2]Ansökan om statsbidrag ska göras skriftligen.

Redovisning

4 §  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska lämna Teknikdelegationen den skriftliga redovisning som delegationen begär.

Återbetalning

5 §  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  2. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
  3. statsbidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats, eller
  4. mottagaren inte lämnar den skriftliga redovisning som avses i 4 §.

[S2]Teknikdelegationen ska besluta att ett statsbidrag helt eller delvis ska betalas tillbaka om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket.

Överklagande

6 §  Teknikdelegationens beslut i ärenden om statsbidrag enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2009:90) om statsbidrag för insatser inom matematik, naturvetenskap, teknik samt informations- och kommunikationsteknik

Ikraftträder
2009-03-17

Förordning (2011:138) om upphävande av förordningen (2009:90) om statsbidrag för insatser inom matematik, naturvetenskap, teknik samt informations- och kommunikationsteknik

Omfattning
upph.