Inaktuell version

Förordning (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser

Version: 2009:938

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2009-10-01
Ändring införd
SFS 2009
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Allmän bestämmelse

1 §  Syftet med denna förordning är att främja energiteknik som är gynnsam ur ett klimatperspektiv men ännu inte kommersiellt konkurrenskraftig, genom stöd som bidrar till en effektiv och utökad produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser.

Definitioner

2 §  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning).

[S2]Med biogas och andra förnybara gaser avses i denna förordning gaser som huvudsakligen består av metan och som utvinns ur biologiskt material.

Förutsättningar för stöd

3 §  Stöd lämnas i enlighet med de förutsättningar som följer av kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 och 1 § andra stycket första meningen förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

[S2]Stöd enligt denna förordning får lämnas som ett engångsbidrag om det finns medel. Stöd får inte lämnas för projekt som fått annan offentlig finansiering eller som finansierats av Europeiska gemenskapen.

4 §  För att stöd ska kunna lämnas till ett projekt ska projektet

 1. bidra till ökad produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser,
 2. vara gynnsamt ur ett klimatperspektiv och ge största möjliga klimatnytta i förhållande till det sökta stödet,
 3. vara energi- och resurseffektivt, och
 4. ha teknisk potential för såväl utveckling som konkurrenskraft.

[S2]Vid bedömningen enligt 2 ska åtgärder för att minimera läckage av metan särskilt beaktas. Vid bedömningen av resurseffektiviteten enligt 3 ska åtgärder för att effektivt utnyttja rötrester särskilt beaktas.

[S3]Om de medel som har avsatts för stödet inte räcker för att bevilja inkomna ansökningar, ska stöd lämnas till de åtgärder som bäst bedöms motsvara förutsättningarna enligt första och andra stycket och syftet med stödet enligt 1 §.

Stödets storlek

5 §  Stöd får lämnas med högst 45 procent av de stödberättigande kostnaderna så som dessa anges i artikel 23 i kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008.

[S2]Stödet till ett projekt får totalt uppgå till högst 25 miljoner kronor.

Ansökan och utbetalning

6 §  Statens energimyndighet beslutar i ärenden om stöd enligt denna förordning. En ansökan om stöd ska vara skriftlig och göras på blankett som har beslutats av myndigheten.

[S2]Statens energimyndighet ska vid behov hämta in synpunkter från Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk och andra berörda myndigheter vid handläggningen av stöd enligt denna förordning.

7 §  En ansökan om stöd ska ha kommit in till myndigheten innan arbetet med projektet inleds.

8 §  En ansökan om stöd ska innehålla

 1. uppgift om datum då arbetet med projektet inleds,
 2. en beskrivning av projektets resurs- och energieffektivitet, klimat- och miljöeffekter inklusive uppgift om läckage av metan,
 3. en teknisk beskrivning,
 4. en ekonomisk kalkyl med uppgift om vilken typ av konventionell anläggning eller konventionellt system som den sökande anser vara en tekniskt jämförbar investering och en uppskattning av projektets merkostnader i förhållande till en sådan investering,
 5. upplysning om huruvida sökanden har sökt eller fått annan offentlig finansiering eller finansiering från Europeiska gemenskapen för samma projekt,
 6. uppgift om huruvida ansökan avser ett företag, och
 7. uppgift om antal anställda och årsomsättning om ansökan avser ett företag.

[S2]Om en ansökan om stöd gäller stora företag, ska ansökan även innehålla uppgifter om stödets påverkan på projektets eller verksamhetens storlek och omfattning, stödmottagarens investering och tidpunkten för slutförande av projektet.

9 §  Om Statens energimyndighet beslutar att bevilja stöd, ska den även bestämma när projektet senast ska vara slutfört och vilka arbeten som ska ha genomförts för att projektet ska anses slutfört.

[S2]Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

10 §  När projektet har slutförts ska stödmottagaren begära utbetalning av stödet på blankett som beslutats av Statens energimyndighet. En begäran om utbetalning av stöd ska ha kommit in till Statens energimyndighet inom sex månader från det att projektet, enligt myndighetens beslut, senast ska vara slutfört.

[S2]Till begäran om utbetalning ska stödmottagaren bifoga specificerade skriftliga underlag för att styrka den stödberättigande kostnaden.

11 §  Om Statens energimyndighet beslutar att stöd ska betalas ut, ska beslutet förenas med villkor om att stödmottagaren ska lämna de uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet.

12 §  Statens energimyndighet får besluta att ett beviljat stöd inte ska betalas ut om

 1. den som ansökt om stödet genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att det lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. stödet av någon annan orsak har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett det, eller
 3. villkoren för stödet inte har följts.

Återbetalning och återkrav

13 §  Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om någon av de grunder som anges i 12 § föreligger.

[S2]Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt första stycket, ska Statens energimyndighet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl, får Statens energimyndighet efterge kravet på återbetalning helt eller delvis.

Bemyndigande

14 §  Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om de ytterligare uppgifter som ska lämnas i ansökan om stöd och i samband med begäran om utbetalning samt de övriga föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Uppföljning och utvärdering

15 §  Statens energimyndighet ska följa upp och utvärdera stödet.

[S2]Statens energimyndighet ska föra ett register över stödet. Registret ska innehålla de uppgifter som krävs för att säkerställa att de villkor som följer av kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 är uppfyllda. Uppgifterna ska bevaras i minst tio år från den dag då stöd sista gången beviljades.

Överklagande

16 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 12 § får dock inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser

CELEX-nr
32008R0800
Ikraftträder
2009-11-01

Förordning (2010:1124) om ändring i förordningen (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser

Omfattning
ändr. 3, 8 §§
Ikraftträder
2010-11-01

Förordning (2010:1829) om ändring i förordningen (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2011-01-15

Förordning (2013:480) om ändring i förordningen (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2014:1531) om ändring i förordningen (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser

Omfattning
ändr. 2, 3, 5, 8, 15, 16 §§; ny 10 a §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2018:1045) om ändring i förordningen (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2018-07-01