Inaktuell version

Förordning (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen

Version: 2011:89

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2009-10-08
Ändring införd
SFS 2009 i lydelse enligt SFS 2011:89
Upphäver
Förordning (2007:1064) med instruktion för Kemikalieinspektionen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Uppgifter

1 §  Kemikalieinspektionen är, i den mån inte någon annan myndighet har uppgiften, förvaltningsmyndighet för ärenden om hälso- och miljörisker med

 1. kemiska produkter,
 2. biotekniska organismer, och
 3. varor som på grund av sitt innehåll eller behandling har sådana egenskaper att de behöver regleras som kemiska produkter eller biotekniska organismer.

2 §  Kemikalieinspektionen ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling samt samordna uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

[S2]Inspektionen ska i fråga om sitt miljöarbete enligt första stycket rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Förordning (2011:89).

3 §  Kemikalieinspektionen ska inom sitt verksamhetsområde medverka

 1. i samarbetet inom Europeiska unionen,
 2. i det miljöarbete som bedrivs inom ramen för svenskt utvecklingssamarbete,
 3. inom den svenska politiken för global utveckling, och
 4. inom det internationella samarbetet i övrigt.

[S2]Inspektionen ska även vara regeringens expert i det arbete som regeringen bedriver inom dessa områden.

4 §  Kemikalieinspektionen ska särskilt

 1. i fråga om sådana produkter, organismer och varor som anges i 1 § och deras hälso- och miljörisker
  1. följa utvecklingen, hålla regeringen informerad och vid behov föreslå åtgärder, och
  2. meddela föreskrifter enligt bestämmelser som meddelats med stöd av miljöbalken,
 2. pröva frågor om godkännande av bekämpningsmedel,
 3. föra och utveckla register över kemiska produkter och biotekniska organismer,
 4. informera, stödja och samverka med företag, myndigheter och andra berörda om kemiska produkter, biotekniska organismer, kemikaliesäkerhet och gällande regler samt i frågor som rör inspektionens verksamhet,
 5. bidra med kunskap för att främja forsknings- och utvecklingssamarbete som har särskild betydelse för att kunna nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, och
 6. ansvara för den centrala tillsynsvägledningen inom sitt verksamhetsområde.

5 §  Kemikalieinspektionen ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

5 a §  Kemikalieinspektionen får, inom ramen för full kostnadstäckning, bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde. Förordning (2011:89).

Ledning

6 §  Kemikalieinspektionen leds av en myndighetschef.

Insynsråd

7 §  Vid Kemikalieinspektionen ska det finnas ett insynsråd med högst tio ledamöter.

Rådet för Reach-frågor

8 §  Inom Kemikalieinspektionen finns Rådet för Reach-frågor som är ett rådgivande organ med uppgift att vara ett råd för information och samverkan mellan näringsliv, myndigheter och andra berörda intressenter i informationsfrågor och andra frågor som rör Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG.

9 §  Rådet för Reach-frågor består av myndighetschefen, som är rådets ordförande, och representanter för myndigheter, näringsliv och andra berörda intressenter. Rådet utser inom sig en vice ordförande.

Toxikologiska rådet

10 §  Inom Kemikalieinspektionen finns Toxikologiska rådet som är ett rådgivande organ med uppgift att vara ett expertorgan för rådgivning och samråd i toxikologiska frågor och inom ramen för det

 1. ge myndigheterna vägledning i deras arbete med kriterier och principer för vetenskapliga tolkningsfrågor,
 2. verka för en hög vetenskaplig standard i myndigheternas analyser av risker med kemiska ämnen, och
 3. medverka till en sådan samordning att myndigheterna kan göra de grundläggande delarna av en riskanalys på ett så enhetligt sätt som möjligt.

11 §  Toxikologiska rådet består av myndighetschefen, som är rådets ordförande, och representanter för myndigheter samt enskilda forskare. Rådet utser inom sig en vice ordförande.

Anställning som myndighetschef

12 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalfrågor

13 §  Vid Kemikalieinspektionen ska det finnas en personalansvarsnämnd.

14 §  Kemikalieinspektionen ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Ändringar

Förordning (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen

Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2011:89) om ändring i förordningen (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen

Omfattning
ändr. 2 §; ny 5 a §
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2014:1559) om ändring i förordningen (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen

Omfattning
upph. 8, 9 §§. rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder
2015-01-15

Förordning (2017:226) om ändring i förordningen (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen

Omfattning
ändr. 4, 10, 11 §§
Ikraftträder
2017-04-18

Förordning (2018:518) om ändring i förordningen (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen

Omfattning
ny 4 a §
Ikraftträder
2018-05-29