Förordning (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets plikt- och prövningsverk

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2010-11-18
Ändring införd
SFS 2010:1472 i lydelse enligt SFS 2020:1288
Ikraft
2011-01-01
Upphäver
Förordning (2007:1263) med instruktion för Totalförsvarets pliktverk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-05-01

Uppgifter

1 §  Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ansvarar för att myndigheter och andra som har bemanningsansvar inom totalförsvaret får stöd och service i frågor som avser bemanning med totalförsvarspliktiga som skrivs in för värnplikt eller civilplikt. Stöd och service ska lämnas till de bemanningsansvariga även i fråga om totalförsvarspliktigas tjänstgöring och om redovisning av annan personal inom totalförsvaret.

[S2]På uppdrag av Försvarsmakten ska Totalförsvarets plikt- och prövningsverk tillhandahålla urvalstester av dem som ansökt till militär utbildning inom Försvarsmakten. Urvalstesterna ska vara utformade så att de främjar en jämställd rekrytering.

[S3]Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska vidare utföra utredning om personliga förhållanden, mönstra, skriva in och krigsplacera totalförsvarspliktiga enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Förordning (2020:1288).

2 §  Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska särskilt ansvara för att information om vad lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt innebär sprids till den som skriftligen lämnar uppgifter enligt 2 kap. 1 § lagen om totalförsvarsplikt. Förordning (2020:1288).

3 §  Totalförsvarets plikt- och prövningsverk får inom sakområdet åta sig att utföra uppdrag åt andra myndigheter samt åt kommuner, regioner och enskilda. Förordning (2020:1288).

Ledning

4 §  Totalförsvarets plikt- och prövningsverk leds av en myndighetschef. Förordning (2020:1288).

5 §  Vid Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju ledamöter. Förordning (2020:1288).

Anställningar och uppdrag

6 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 §  Vid Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska det finnas en personalansvarsnämnd. Förordning (2020:1288).

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 §  Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Förordning (2020:1288).

Avgifter

9 §  Totalförsvarets plikt- och prövningsverk får ta ut avgifter för uppdrag som myndigheten åtar sig enligt 1 § andra stycket eller 3 §. Detta gäller inte för uppgifter som avser inskrivning eller uppgifter som avser krigsplacering i samband med inskrivning eller i samband med grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

[S2]Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek. Förordning (2020:1288).

Ändringar

Förordning (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets plikt- och prövningsverk

Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2018:268) om ändring i förordningen (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-05-21

Förordning (2019:1081) om ändring i förordningen (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2020:1288) om ändring i förordningen (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 §§
Ikraftträder
2021-02-01