Förordning (2010:1486) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2011

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2010-11-25
Ändring införd
SFS 2010:1486
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2011.
Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG.
Antal axlarAvgift per årAvgift per månadAvgift per veckaAvgift per dag
högst 3 axlar8 849 kronor884 kronor239 kronor73 kronor
4 eller fler axlar14 288 kronor1 428 kronor 377 kronor73 kronor
Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG.
Antal axlarAvgift per årAvgift per månadAvgift per veckaAvgift per dag
högst 3 axlar7 835 kronor783 kronor212 kronor73 kronor
4 eller fler axlar12 905 kronor1 290 kronor 341 kronor73 kronor
Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse.
Antal axlarAvgift per årAvgift per månadAvgift per veckaAvgift per dag
högst 3 axlar6 913 kronor691 kronor184 kronor73 kronor
4 eller fler axlar11 522 kronor1 152 kronor 304 kronor73 kronor
Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 230 kronor.

Ändringar

Förordning (2010:1486) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2011

CELEX-nr
32005L0055