Inaktuell version

Förordning (2010:1745) om bilstöd till personer med funktionshinder

Version: 2010:1745

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-12-02
Ändring införd
SFS 2010:1745
Ikraft
2011-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  I denna förordning finns föreskrifter om bilstöd enligt socialförsäkringsbalken.

2 §  I beslut om bidrag ska det anges när bidraget tidigast kan betalas ut.

3 §  Bilstödet betalas ut genom insättning på konto som anvisas av den försäkrade. Bidraget får betalas ut på annat sätt om särskilda förhållanden föranleder det.

4 §  Vid bedömningen av behovet av anpassning ska Trafikverket eller annan med motsvarande kompetens höras om det inte är uppenbart obehövligt.

5 §  Till en ansökan om bilstöd ska det fogas ett läkarutlåtande om funktionshindret och dess inverkan på förflyttningsmöjligheterna. Om ansökan görs av en sådan person med funktionshinder som avses i 52 kap. 10 § första stycket 1–4 socialförsäkringsbalken, i avsikt att sökanden ska använda fordonet som förare, ska det av läkarutlåtandet även framgå om han eller hon uppfyller de medicinska kraven för att inneha körkort.

6 §  Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna om bilstöd i socialförsäkringsbalken och denna förordning.

Ändringar

Förordning (2010:1745) om bilstöd till personer med funktionshinder

Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2017:2) om ändring i förordningen (2010:1745) om bilstöd till personer med funktionshinder

Omfattning
ändr. 4 §; nya 4 a, 4 b, 4 c, 4 d §§, bil.
Ikraftträder
2017-02-13

Förordning (2018:1382) om ändring i förordningen (2010:1745) om bilstöd till personer med funktionshinder

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2018-08-01