Förordning (2010:1856) om formulär för förhandsinformation vid konsumentkrediter

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2010-12-09
Ändring införd
SFS 2010:1856
Ikraft
2011-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Det formulär som det hänvisas till i 8 § andra stycket konsumentkreditlagen (2010:1846) har den utformning som framgår av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EG.

Ändringar

Förordning (2010:1856) om formulär för förhandsinformation vid konsumentkrediter

CELEX-nr
32008L0048
Ikraftträder
2011-01-01