Inaktuell version

Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2010-12-22
Ändring införd
SFS 2010:2012 i lydelse enligt SFS 2017:1264
Ikraft
2011-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. I förordningen regleras även den kultursamverkansmodell som är en förutsättning för bidragsgivningen.

2 §  Statens kulturråd beslutar om det statsbidrag som får fördelas till ett landsting.

[S2]Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

3 §  Vad som sägs om ett landsting i denna förordning gäller, med undantag för vad som sägs i 7 § om samverkan mellan länets kommuner, också för Gotlands kommun.

Ändamålet med fördelning av statsbidraget

4 §  Fördelningen av statsbidraget ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås samt ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer.

Definition

5 §  Med regional kulturplan avses en beskrivning av de prioriteringar som landstinget vill göra i fråga om regional kulturverksamhet som avses få statligt stöd, prioriteringarnas förhållande till de nationella kulturpolitiska målen samt uppgifter om planerad statlig, kommunal och annan finansiering av verksamheterna.

Villkor för landstingens fördelning av statsbidraget

6 §  Ett landsting får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet om en regional kulturplan har upprättats av landstinget och kulturplanen överensstämmer med denna förordning och de föreskrifter som meddelas med stöd av denna förordning.

[S2]Planen ska avse tre år, om det inte finns särskilda skäl för annat.

7 §  Landstinget ansvarar för att den regionala kulturplanen utarbetas i samverkan med länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället. Med kulturplanen som grund beslutar Statens kulturråd om det statsbidrag som landstinget ska fördela.

8 §  Med utgångspunkt i det ändamål som anges i 4 § ska landstinget ansvara för att bidragsgivningen enligt denna förordning främjar en god tillgång för länets invånare till

 1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
 2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete,
 3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet,
 4. professionell bild- och formverksamhet,
 5. regional enskild arkivverksamhet,
 6. filmkulturell verksamhet, och
 7. främjande av hemslöjd.

[S2]Landstinget får även lämna statsbidrag till sådana verksamheter som avses i första stycket och som bedrivs i form av länsöverskridande samarbeten om dessa uppfyller de krav på anknytning till landstingets område eller dess medlemmar som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725). Landstinget får även lämna statsbidrag till överskridande samarbeten mellan olika konstområden. Förordning (2017:1264).

9 §  Landstinget får endast lämna statsbidrag till sådan verksamhet som också får bidrag från landsting, kommun eller annan huvudman.

Bidrag när det gäller regionala kulturplaner

9 a §  Statens kulturråd får lämna bidrag till organisationer som företräder det civila samhället och de professionella kulturskaparna för deras medverkan i syfte att ta fram och genomföra regionala kulturplaner. Förordning (2013:1134).

Tidsbegränsade utvecklingsbidrag

10 §  Statens kulturråd får besluta om tidsbegränsade bidrag till strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse.

[S2]Tidsbegränsade utvecklingsbidrag får endast lämnas till sådan verksamhet som också får bidrag från landsting, kommun eller annan huvudman.

11 §  Vid fördelning av tidsbegränsade utvecklingsbidrag ska Statens kulturråd särskilt beakta de nationella kulturpolitiska målen som rör kvalitet, konstnärlig förnyelse och tillgänglighet till kulturutbudet.

Uppföljning och redovisning

12 §  Landsting som fördelar statsbidrag enligt denna förordning ska årligen följa upp och redovisa till Statens kulturråd hur de statliga medlen har använts och vilka effekter som uppnåtts.

Återbetalning och återkrav

13 §  Ett landsting som fördelar statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldigt om

 1. landstinget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att statsbidraget lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. statsbidraget av något annat skäl än vad som avses i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och landstinget borde ha insett detta,
 3. statsbidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats för, eller
 4. landstinget inte lämnar sådan redovisning som avses i 12 §.

14 §  Om ett landsting är återbetalningsskyldigt enligt 13 §, får Statens kulturråd besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget.

15 §  Om en kulturverksamhet upphör med verksamhet som den fått bidrag för enligt denna förordning, är den återbetalningsskyldig för den del av bidraget som inte har använts.

16 §  Om en kulturverksamhet är återbetalningsskyldig enligt 15 §, ska landstinget besluta att kräva tillbaka den del av statsbidraget som återbetalningsskyldigheten avser. Om det finns särskilda skäl för det, får landstinget efterge återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

17 §  Statens kulturråd får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

18 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Förarbeten
Prop. 2010/11:1, Bet. 2010/11:KrU1
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2013:1134) om ändring i förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Omfattning
ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:1586) om ändring i förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2017:1264) om ändring i förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2018-01-15