Lag (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2010-12-16
Ändring införd
SFS 2010:1919 i lydelse enligt SFS 2019:952
Ikraft
2011-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  En region får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet om

  1. en regional kulturplan har upprättats av regionen, och
  2. kulturplanen överensstämmer med de föreskrifter som regeringen meddelar.

[S2]Det som sägs om regioner i denna lag gäller även för Gotlands kommun. Lag (2019:952).

2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om regionala kulturplaner samt om uppföljning och redovisning av statsbidragen.

Ändringar

Lag (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2010/11:113, Prop. 2010/11:1, Bet. 2010/11:KrU1
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2019:952) om ändring i lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2020-01-01