Upphävd författning

Förordning (2010:2015) om statsbidrag för sommarskolor

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2010-12-22
Ändring införd
SFS 2010:2015
Ikraft
2011-01-28
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Innehåll

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för frivillig stödundervisning som bedrivs mellan vår- och höstterminen (sommarskola).

Förutsättningar för statsbidrag

2 §  Statsbidrag enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas till den som är huvudman för en grundskola, sameskola eller gymnasieskola.

3 §  Statsbidrag lämnas för kostnader för sommarskola för en elev som behöver den för att nå målen i ett eller flera ämnen eller kurser och som under vårterminen har gått

 1. årskurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9 i grundskolan,
 2. årskurs 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 i sameskolan, eller
 3. läsår 1 eller 2 i gymnasieskolan.

4 §  Statsbidrag lämnas även för kostnader för sommarskola för en elev som under vårterminen har gått läsår 3 i gymnasieskolan, om eleven vid vårterminens slut inte har en gymnasieexamen.

5 §  Huvudmannen ska använda lärare som får anställas som lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning för den sommarskola som ansökan om statsbidrag avser.

6 §  Med kostnader för sommarskola avses kostnader för

 1. undervisning,
 2. lärverktyg,
 3. måltider,
 4. elevresor till och från sommarskolan,
 5. administration,
 6. mervärdesskatt, och
 7. lokaler.

Beräkning av statsbidrag

7 §  Statsbidrag lämnas med högst 5 000 kronor per elev.

Ansökan och beslut om statsbidrag

8 §  Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som beslutar om bidraget.

[S2]Skolverket betalar ut statsbidraget efter det att huvudmannen har lämnat uppgift till verket om att de elever som har deltagit i sommarskolan har avslutat den.

Uppföljning och redovisning

9 §  Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

10 §  Den som får statsbidrag enligt denna förordning är skyldig att till Statens skolverk lämna sådana uppgifter om verksamheten som behövs för uppföljningen.

Återkrav

11 §  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 3. mottagaren inte lämnar sådana uppgifter som avses i 10 §, eller
 4. bidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats för.

[S2]Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket.

[S3]Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge återkrav helt eller delvis.

Bemyndiganden

12 §  Statens skolverk får meddela föreskrifter om

 1. beräkning och fördelning av statsbidrag, och
 2. verkställighet av denna förordning.

Överklagande

13 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2010:2015) om statsbidrag för sommarskolor

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 28 januari 2011.
 2. Vid tillämpningen av förordningen ska en fristående skola som motsvarar grundskolan respektive gymnasieskolan jämställas med grundskola respektive gymnasieskola.
 3. Vid tillämpningen av 4 § ska ett slutbetyg jämställas med gymnasieexamen.
Ikraftträder
2011-01-28

Ändring, SFS 2014:47

Omfattning
upph.