Förordning (2010:232) om förenklad prövning av fristående skolor som förklarats berättigade till bidrag enligt 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) i dess lydelse före den 1 mars 2010

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2010-03-25
Ändring införd
SFS 2010:232
Ikraft
2010-04-15
Tidsbegränsad
2011-04-02
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledning

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om den förenklade prövning som avses i punkt 3 i ikraftträdande– och övergångsbestämmelserna till lagen (2009:1038) om ändring i skollagen (1985:1100).

Förutsättningar

2 §  De fristående skolor som har förklarats berättigade till bidrag enligt 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) i dess lydelse före den 1 mars 2010 får ansöka om rätt till bidrag enligt 9 kap. 8 § skollagen i dess lydelse från och med den 1 mars 2010 för utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011 enligt bestämmelserna i denna förordning.

3 §  Fristående skolor som avses i 2 § får förklaras berättigade till bidrag för ett nationellt program och en nationell inriktning

  1. om den utbildning ansökan avser huvudsakligen motsvarar den utbildning som skolan redan bedriver, och
  2. om de villkor som anges i 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) i dess lydelse från och med den 1 mars 2010 är uppfyllda med de undantag som anges i andra och tredje styckena denna paragraf.

[S2]En prövning av de villkor som anges i 9 kap. 8 § första stycket 1–5 skollagen ska bara göras om det finns särskilda skäl.

[S3]Bestämmelserna i 9 kap. 8 § fjärde stycket skollagen ska inte tillämpas.

Ansökan

4 §  Ansökan om rätt till bidrag ska göras senast den 15 augusti 2010 hos Statens skolinspektion. Om ansökan avser en särskild variant inom det estetiska området, får dock ansökan göras senast den 1 februari 2011.

[S2]Om ansökan avser en utbildning som redan bedrivs och huvudmannen avser att anordna samma utbildning inom ramen för ett nationellt program och, i förekommande fall, en nationell inriktning utan någon sådan avvikelse som avses i 5 § andra stycket, får ansökan göras senast den 15 maj 2010. Förordning (2010:1340).

5 §  I ansökan ska det anges vilket nationellt program eller vilken nationell inriktning i gymnasieskolan som huvudmannen anser att utbildningen utgör.

[S2]Om huvudmannen vill anordna en sådan utbildning som en offentlig huvudman får anordna med avvikelse från vad som annars gäller för nationella program i form av särskild variant, s.k. riksrekryterande utbildning eller nationellt godkänd idrottsutbildning, ska det anges i en ansökan enligt 4 § första stycket. Någon särskild ansökan enligt 2 kap. 4, 14 eller 27 § gymnasieförordningen (1992:394) om att få anordna särskild variant, avvikelse i form av s.k. riksrekryterande utbildning eller nationellt godkänd idrottsutbildning ska inte ges in till Statens skolverk.

6 §  I de fall som avses i 5 § andra stycket ska ansökan innehålla de uppgifter som framgår av 2 kap. 5, 6, 7, 14 eller 27 § gymnasieförordningen (1992:394) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser.

Handläggning och beslut

7 §  Statens skolinspektion beslutar enligt 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) om en utbildning ska vara berättigad till bidrag. I beslutet ska det anges vilket nationellt program och vilken nationell inriktning som utbildningen motsvarar.

8 §  I de fall som avses i 5 § andra stycket ska Statens skolinspektion skicka ansökan till Statens skolverk för bedömning av om utbildningen ska godkännas som särskild variant, avvikelse i form av s.k. riksrekryterande utbildning eller nationellt godkänd idrottsutbildning.

[S2]Skolverket beslutar om godkännande. Beslutet ska skickas till huvudmannen och Skolinspektionen. Därefter ska Skolinspektionen pröva om utbildningen ska vara berättigad till bidrag. I de fall Skolverket har godkänt utbildningen som särskild variant eller avvikelse i form av s.k. riksrekryterande utbildning och beslutat om ett belopp enligt 2 kap. 11 § andra stycket eller 2 kap. 17 § tredje stycketgymnasieförordningen (1992:394), ska Skolinspektionen fastställa bidragets grundbelopp till det belopp som Skolverket har beslutat.

[S3]Skolinspektionen ska oberoende av om Skolverket godkänt utbildningen som särskild variant, avvikelse i form av s.k. riksrekryterande utbildning eller nationellt godkänd idrottsutbildning fatta beslut enligt 7 §.

9 §  Statens skolinspektion ska i de fall som avses i 7 § fatta beslut senast den 31 oktober 2010.

[S2]När ansökan är gjord enligt 4 § andra stycket och Skolinspektionen gör bedömningen att villkoren i den bestämmelsen är uppfyllda ska dock beslut fattas senast den 30 juni 2010.

[S3]I de fall som avses i 8 § andra stycket ska Skolinspektionens beslut fattas senast den 30 november 2010. Om ansökan avser en särskild variant inom det estetiska området, ska dock beslut fattas senast den 15 mars 2011.

[S4]Statens skolverk ska i de fall som avses i 8 § andra stycket fatta beslut se- nast den 31 oktober 2010. Om ansökan avser en särskild variant inom det estetiska området, ska dock beslut fattas senast den 1 mars 2011. Förordning (2010:1340).

10 §  Enligt 9 kap. 17 § skollagen (1985:1100) får Statens skolinspektions beslut enligt 7 § överklagas.

[S2]Skolinspektionens beslut enligt denna förordning ska gälla trots att det inte har vunnit laga kraft.

[S3]Statens skolverks beslut får enligt 12 kap. 2 § gymnasieförordningen (1992:394) inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2010:232) om förenklad prövning av fristående skolor som förklarats berättigade till bidrag enligt 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) i dess lydelse före den 1 mars 2010

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 15 april 2010 och gäller till och med den 1 april 2011. Förordning (2010:1340).
  2. I de fall ansökan avser en utbildning som har förklarats berättigad till bidrag av Statens skolinspektion enligt 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) i dess lydelse före den 1 mars 2010, Skolinspektionens beslut har överklagats och Skolinspektionens beslut har fastställts av domstolarna, får Skolinspektionens beslut enligt denna förordning fattas när beslutet har vunnit laga kraft, dock senast den 1 februari 2013. Detsamma gäller i de fall ansökan avser en utbildning som av Skolinspektionen nekats rätt till bidrag enligt 9 kap. 8 § skollagen i dess lydelse före den 1 mars 2010, Skolinspektionens beslut har överklagats och ansökan sedan bifallits. Förordning (2010:1340).
  3. I de fall som avses i 2 får ansökan om rätt till bidrag enligt denna förordning göras senast en månad efter det att det beslutet genom vilket utbildningen förklarats berättigad till bidrag har vunnit laga kraft. Förordning (2010:1340).
Ikraftträder
2010-04-15

Förordning (2010:1340) om ändring i förordningen (2010:232) om förenklad prövning av fristående skolor som förklarats berättigade till bidrag enligt 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) i dess lydelse före den 1 mars 2010

Omfattning
ändr. 4, 9 §§, ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2010-12-15