Upphävd författning

Förordning (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2010-04-29
Ändring införd
SFS 2010 i lydelse enligt SFS 2011:965
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till ellagen (1997:857) om nätkoncessionshavares intäkter från nätverksamheten.

2 §  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i ellagen (1997:857).

3 §  Med anläggningstillgång avses i denna förordning

 1. en anläggning för överföring av el,
 2. en anläggning för mätning av överförd el,
 3. ett system som används för drift eller övervakning av en anläggning för överföring av el, eller
 4. ett system som används för beräkning eller rapportering vid mätning av överförd el.

Intäkter från stamledning

4 §  När det gäller en nätkoncession för stamledning som innehas av Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) ska ett förslag till intäktsram och uppgifter enligt 5 kap. 2 § ellagen (1997:857) lämnas till Energimarknadsinspektionen senast tio månader före tillsynsperiodens början.

/Träder i kraft I: 2012-01-01/

5 §  I fråga om en nätkoncession för stamledning som innehas av Svenska kraftnät ska Energimarknadsinspektionen meddela beslut om fastställande av intäktsramen senast nio månader innan tillsynsperioden börjar. Förordning (2011:965).

6 §  När det gäller intäkter från stamledningar som innehas av Svenska kraftnät ska tillsynsperioden vara ett kalenderår.

Beräkning av kapitalbas

Tillgångar som ingår i kapitalbasen

7 §  Om en anläggningstillgång börjar användas av nätkoncessionshavaren under tillsynsperioden, ska tillgången ingå i kapitalbasen från det halvårsskifte som följer på den tidpunkt då tillgången börjar användas.

[S2]När en anläggningstillgång inte längre används, ska tillgången inte ingå i kapitalbasen från det halvårsskifte som infaller närmast efter den tidpunkt då tillgången slutat användas.

8 §  När det gäller en nätkoncession för stamledning som innehas av Svenska kraftnät ska i stället för det som sägs i 7 § följande gälla.

[S2]En anläggningstillgång ska ingå i kapitalbasen från och med den kalendermånad som följer på den tidpunkt då den börjat användas. Tillgången ska inte ingå i kapitalbasen från och med den kalendermånad som infaller närmast efter den tidpunkt då den slutat användas.

Värdering av anläggningstillgångar

Nuanskaffningsvärde

9 §  En anläggningstillgång som ingår i kapitalbasen ska åsättas ett nuanskaffningsvärde som motsvarar ett normvärde för en anläggningstillgång som är i huvudsak likadan som den tillgång som ingår i kapitalbasen.

[S2]Ett normvärde enligt första stycket ska beräknas med utgångspunkt i den investeringsutgift en nätkoncessionshavare skulle ha för att förvärva eller tillverka en anläggningstillgång under tillsynsperioden på ett kostnadseffektivt sätt med tillbörlig hänsyn till sådana förutsättningar som nätkoncessionshavaren inte själv kan påverka.

10 §  Om det finns särskilda skäl, får nuanskaffningsvärdet i stället beräknas med grund i utgiften för att förvärva eller tillverka anläggningstillgången när den ursprungligen togs i bruk i nätverksamhet med hänsyn tagen till förändringen i prisläget från den anskaffningstidpunkten.

11 §  Om det saknas förutsättningar att beräkna ett nuanskaffningsvärde enligt 9 eller 10 §, ska nuanskaffningsvärdet beräknas utifrån anläggningstillgångens bokförda värde. Om anläggningstillgången inte har något bokfört värde eller om det finns synnerliga skäl, får nuanskaffningsvärdet i stället bestämmas till vad som är skäligt med hänsyn till tillgångens beskaffenhet.

Förändring i prisläget

12 §  Vid beräkningen av kapitalbasen ska förändringen i prisläget anses svara mot faktorprisindex för byggnader.

Dokumentation av tillgångar

13 §  Nätkoncessionshavaren ska löpande dokumentera uppgifter om de anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen.

[S2]Av dokumentationen ska det framgå

 1. vilka anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen,
 2. var en anläggningstillgång är belägen,
 3. när investeringar och utrangeringar avses genomföras eller har genomförts under tillsynsperioden,
 4. vilken metod nätkoncessionshavaren har använt för att beräkna en tillgångs nuanskaffningsvärde,
 5. om nätkoncessionshavaren äger tillgången eller har skaffat sig rådighet över tillgången på annat sätt, och
 6. om tillgången utgör reservmateriel i nätverksamheten.

14 §  Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om dokumentation enligt 13 §.

Övriga bestämmelser

15 §  Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten enligt 5 kap. 7 § ellagen (1997:857).

16 §  Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

 1. skyldigheten för en nätkoncessionshavare att lämna in ett förslag till intäktsram och att lämna uppgifter enligt 5 kap. 2 § ellagen (1997:857),
 2. vilka uppgifter som ska lämnas i en ansökan om omprövning enligt 5 kap. 10, 12 eller 15 § ellagen,
 3. vilka uppgifter som ska lämnas i en ansökan om periodisering enligt 5 kap. 17 § ellagen,
 4. utformningen av ett förslag till fördelning av en intäktsram och vilka uppgifter som ska lämnas in tillsammans med förslaget enligt 5 kap. 26 § ellagen, och
 5. skyldigheten för en nätkoncessionshavare att lämna uppgifter enligt 5 kap. 28 § ellagen.

Ändringar

Förordning (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857)

Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2011:965) om ändring i förordningen (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:633) om ändring i förordningen (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857)

Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2013-01-01

Ändring, SFS 2014:1064

Omfattning
upph.