Förordning (2010:55) om en särskild åtgärd för att stödja marknaden inom mejerisektorn

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2010-02-04
Ändring införd
SFS 2010:55
Ikraft
2010-03-01
Tidsbegränsad
2011-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning kompletterar

  1. artikel 186 och artikel 188.2 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden), och
  2. kommissionens förordning (EU) nr 1233/2009 av den 15 december 2009 om en särskild åtgärd för att stödja marknaden inom mejerisektorn.

2 §  Stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas till den som producerade mjölk under tidsperioden från och med den 1 april 2008 till och med den 31 mars 2009 om uppgifter om produktionen har lämnats enligt bestämmelserna i förordningen (1999:1319) om mjölkkvoter eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den förordningen.

[S2]Stöd lämnas med ett visst belopp per kilogram mjölk för den mängd mjölk som har rapporterats enligt bestämmelserna i första stycket.

3 §  Frågor om stöd prövas av Statens jordbruksverk. Stödet betalas ut av Jordbruksverket utan ansökan.

4 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om stödbeloppets storlek och om utbetalning av stöd.

[S2]Jordbruksverket får även meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

  • SJVFS 2010:26: Statens jordbruksverks föreskrifter om särskilt stöd till mjölkproducenter

5 §  Jordbruksverket ska fullgöra den uppgiftsskyldighet som föreskrivs i artikel 3 b i kommissionens förordning (EU) nr 1233/2009.

6 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2010:55) om en särskild åtgärd för att stödja marknaden inom mejerisektorn

CELEX-nr
32009R1233
Ikraftträder
2010-03-01