Upphävd författning

Förordning (2010:654) med instruktion för Försvarsexportmyndigheten

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2010-06-10
Ändring införd
SFS 2010:654 i lydelse enligt SFS 2012:968
Ikraft
2010-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Försvarsexportmyndigheten ska bedriva exportrelaterad verksamhet inom försvarssektorn genom att genomföra allmänt exportfrämjande åtgärder för internationella marknader och organiserade aktiviteter vid särskilda exportsatsningar.

2 §  Försvarsexportmyndigheten ska ansvara för försäljning och upplåtelse av sådan materiel hos myndigheter inom försvarssektorn som inte längre behövs för statens verksamhet eller blivit obrukbar. I denna uppgift ingår att

  1. efter särskilt bemyndigande från regeringen företräda staten vid förhandlingar och ingående av internationella överenskommelser, och
  2. i övriga fall företräda staten vid förhandlingar och ingående av överenskommelser och avtal.

3 §  Försvarsexportmyndigheten ska bedriva sin verksamhet så att den bidrar till försvarets långsiktiga materielförsörjning eller i övrigt är till fördel för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Verksamheten ska bedrivas i nära samverkan med Inspektionen för strategiska produkter och inom ramen för gällande riktlinjer för svensk krigsmaterielexport.

3 a §  Försvarsexportmyndigheten får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna eller någon annan förordning. Förordning (2010:1471).

4 §  Försvarsexportmyndigheten ska bistå Regeringskansliet med underlag för internationella förhandlingar.

5 §  Försvarsexportmyndigheten ska senast den 1 mars varje år till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa en inriktning för myndighetens arbete på kort och lång sikt samt myndighetens övergripande prioriteringar för försvarsexportverksamheten.

Ledning

6 §  Försvarsexportmyndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

7 §  Generaldirektören är myndighetschef.

8 §  I fråga om anställning vid Försvarsexportmyndigheten av den som är officer i Försvarsmakten tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Personalansvarsnämnd

9 §  Vid Försvarsexportmyndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 §  Försvarsexportmyndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

11 §  Försvarsexportmyndigheten får ta ut avgifter för sin verksamhet.

[S2]Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Undantag från myndighetsförordningen

12 §  Försvarsexportmyndigheten ska inte tillämpa 29 § myndighetsförordningen (2007:515) om ärendeförteckning. Förordning (2012:968).

Ändringar

Förordning (2010:654) med instruktion för Försvarsexportmyndigheten

Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2010:1471) om ändring i förordningen (2010:654) med instruktion för Försvarsexportmyndigheten

Omfattning
ny 3 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2012:968) om ändring i förordningen (2010:654) med instruktion för Försvarsexportmyndigheten

Omfattning
ny 12 §, rubr. närmast före 12 §
Ikraftträder
2013-02-04

Förordning (2015:726) om upphävande av förordningen (2010:654) med instruktion för Försvarsexportmyndigheten

Omfattning
upph.