Inaktuell version

Förordning (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin

Version: 2014:1536

Departement
Justitiedepartementet D
Utfärdad
2011-12-08
Ändring införd
SFS 2011:1508 i lydelse enligt SFS 2014:1536
Ikraft
2012-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin mot våldsbejakande extremism under perioden 2015–2018. Förordning (2014:1536).

2 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning. Förordning (2014:93).

Syfte

3 §  Syftet med statsbidraget är att minska antalet aktiva inom våldsbejakande extremistmiljöer.

Förutsättningar för statsbidrag

4 §  Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel. Bidrag får lämnas till ideella föreningar och stiftelser under de förutsättningar som anges i 5 och 6 §§.

[S2]Bidrag får också lämnas till en kommun, dock endast om kommunen inom ramen för projektet samarbetar med minst en sådan ideell förening eller en sådan stiftelse som avses i första stycket. Förordning (2014:1536).

5 §  Statsbidrag får lämnas till en ideell förening som

  1. är självständig och demokratiskt uppbyggd,
  2. bedriver verksamhet i Sverige utan vinstsyfte, och
  3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

[S2]Bidrag får även lämnas till en stiftelse som inte är statlig eller kommunal och som uppfyller kraven i första stycket 2 och 3.

6 §  Statsbidrag får inte lämnas till en förening eller stiftelse som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

7 §  Statsbidrag får lämnas endast för verksamhet som syftar till att

  1. förebygga att antidemokratiska beteenden utvecklas,
  2. förebygga att individer radikaliseras och ansluter sig till våldsbejakande extremistmiljöer, eller
  3. stödja individer som avser att lämna sådana miljöer. Förordning (2014:1536).

Ansökan

8 §  Ansökan om statsbidrag ska göras skriftligen.

[S2]Den sökande ska till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna de handlingar och uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan. Förordning (2014:93).

Beslut och utbetalning

9 §  I ett beslut om statsbidrag ska det anges för vilken verksamhet bidraget beviljas. Beslutet får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet. I beslutet ska även anges vilken dag redovisning senast ska ske.

10 §  Statsbidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget överstiger fem prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken, får det dock betalas ut vid två tillfällen.

Redovisning

11 §  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Bidragsmottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

[S2]Om den som tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är en ideell förening eller en stiftelse, ska en revisor intyga att den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig och att räkenskaperna är rättvisande. Om det bidrag som har tagits emot uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara auktoriserad eller godkänd. Förordning (2014:1536).

12 §  Den som har tagit emot statsbidrag ska på begäran av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna det underlag som myndigheten behöver för att granska en redovisning som avses i 11 §. Förordning (2014:1536).

13 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i sin årsredovisning redogöra för vilka som har fått statsbidrag enligt denna förordning samt med vilka belopp och för vilka ändamål.

[S2]Myndigheten ska dessutom senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad utbetalade bidrag har använts till och, om möjligt, ge en samlad bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till dess syfte. Förordning (2014:1536).

Återbetalning och återkrav

14 §  Sedan ett stöd har betalats ut är stödmottagaren återbetalningsskyldig, om

  1. stödet har lämnats på felaktiga grunder eller med för högt belopp,
  2. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det syfte som anges i 1 §,
  3. mottagaren inte har lämnat en redovisning som avses i 11 §, eller
  4. villkor i beslutet om stöd inte har följts. Förordning (2014:1536).

15 §  Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 14 §, ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl, får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att efterge återkrav helt eller delvis. Förordning (2014:93).

Bemyndigande

16 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2014:93).

Överklagande

17 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin

Ikraftträder
2012-02-01

Förordning (2014:93) om ändring i förordningen (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet mot våldsbejakande extremism

Omfattning
ändr. 2, 8, 11, 12, 13, 15, 16 §§
Ikraftträder
2014-04-01

Förordning (2014:1536) om ändring i förordningen (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet mot våldsbejakande extremism

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 4, 7, 11, 12, 13, 14 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2016:1248) om ändring i förordningen (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin

Förarbeten
Rskr. 2016/17:76, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:KU1
Omfattning
upph. 11 §; nuvarande 10 § betecknas 11 §; ändr. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 4, 8 och den nuvarande 11 §§ sätts närmast före 5, 9 resp. 12 §§, rubr. närmast före 9 § sätts närmast efter 9 §; ny 10 §, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
2017-01-18