Upphävd författning

Förordning (2011:1597) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-12-20
Ändring införd
SFS 2011:1597 i lydelse enligt SFS 2013:797
Ikraft
2012-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för kostnader för förstärkning av elevhälsan inom

 • förskoleklass,
 • grundskolan,
 • grundsärskolan,
 • specialskolan,
 • sameskolan,
 • gymnasieskolan, och
 • gymnasiesärskolan.

Förutsättningar för statsbidrag

Allmänna förutsättningar för statsbidrag

2 §  Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till huvudmän för de skolformer som anges i 1 §.

[S2]Statsbidrag enligt förordningen får lämnas under 2012–2015.

3 §  Statsbidrag får lämnas för högst två kalenderår (bidragsår) i sänder till en huvudman för de skolformer som anges i 1 §. Om ansökan görs första gången inför kalenderåret 2015, lämnas bidrag dock endast för ett bidragsår. Förordning (2013:797).

4 §  Statsbidrag lämnas till kostnader för personalförstärkning inom elevhälsan. Förstärkningen ska innebära att den genomsnittliga personaltätheten inom elevhälsan hos en huvudman faktiskt ökar jämfört med personaltätheten under de två kalenderår som närmast har föregått de år som huvudmannen ansöker om statsbidrag för, räknat i årsarbetskrafter. Statsbidrag lämnas inte för personalförstärkning som uppnås genom omfördelning av befintlig personal eller omorganisering av verksamheten.

[S2]Statsbidrag får lämnas för kostnader för anställning eller uppdrag med viss varaktighet på heltid eller deltid.

Personalkategorier som omfattas

5 §  Statsbidrag får lämnas för kostnader för

 1. skolläkare,
 2. skolsköterska,
 3. skolkurator,
 4. skolpsykolog,
 5. lärare med specialpedagogisk kompetens, eller
 6. speciallärare.

[S2]Om statsbidrag söks för anställning eller uppdrag som avses i första stycket 1, 2 och 4–6, lämnas statsbidrag endast under förutsättning att den som anställs eller ges uppdrag har legitimation och behörighet för det yrke som anställningen eller uppdraget avser.

[S3]Om statsbidrag söks för anställning eller uppdrag som avses i första stycket 3, lämnas statsbidrag endast under förutsättning att den som anställs eller ges uppdrag har adekvat utbildning för anställningen eller uppdraget.

Statsbidragets storlek

6 §  Statsbidrag lämnas med 250 000 kronor per bidragsår för heltidsanställning eller uppdrag motsvarande heltid i någon av de personalkategorier som anges i 5 §. En huvudman kan få statsbidrag för flera heltidsanställningar eller uppdrag motsvarande heltid.

[S2]Om en huvudman ansöker om statsbidrag för anställning eller uppdrag som inte omfattar eller motsvarar heltid, ska statsbidragets storlek reduceras i motsvarande mån.

Ansökan och utbetalning av statsbidrag

Ansökan och beslut om statsbidrag

7 §  Statens skolverk prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

8 §  Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk.

[S2]En huvudman som ansöker om statsbidrag ska lämna de uppgifter som behövs för tillämpningen av denna förordning till Skolverket.

Urval

9 §  Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det finns medel för, beslutar Statens skolverk om urval.

[S2]Vid urval ska ansökningar från huvudmän som inte tidigare har beviljats statsbidrag för två bidragsår enligt denna förordning prioriteras före ansökningar från huvudmän som tidigare har beviljats statsbidrag för två bidragsår enligt denna förordning. Vid urval ska också ansökningar som avser anställning eller uppdrag som anges i 5 § första stycket14 prioriteras före ansökningar som anges i 5 § första stycket 5 och 6.

[S3]Utöver andra stycket ska Skolverket vid urval

 1. prioritera ansökningar från huvudmän som uppvisar en långsiktig ambition att förstärka elevhälsan,
 2. prioritera ansökningar från huvudmän som har behov av förstärkt elevhälsa,
 3. beakta geografisk spridning, och
 4. beakta att statsbidrag lämnas till såväl offentliga som fristående huvudmän. Förordning (2013:797).

Utbetalning

10 §  Utbetalning av statsbidrag ska göras vid ett tillfälle under varje kalenderår.

Uppföljning och redovisning

11 §  Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

12 §  En huvudman som har tilldelats statsbidrag är skyldig att lämna sådana uppgifter till Statens skolverk som behövs för uppföljningen.

Återbetalning och återkrav

13 §  En huvudman som har tagit emot statsbidrag är återbetalningsskyldig om

 1. den förstärkning av elevhälsan som huvudmannen har ansökt om statsbidrag för inte genomförs,
 2. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att statsbidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 3. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och huvudmannen borde ha insett detta, eller
 4. huvudmannen inte lämnar sådana uppgifter som avses i 12 §.

[S2]En huvudman är dock inte återbetalningsskyldig enligt första stycket 1 om statsbidrag, som har tagits emot för viss anställning eller visst uppdrag som anges i 5 § första stycket14, har använts för annan sådan anställning eller sådant uppdrag.

[S3]Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning.

[S4]En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in i beslutet om statsbidrag.

14 §  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk helt eller delvis efterge ett krav på ränta.

Verkställighetsföreskrifter

15 §  Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Överklagande

16 §  Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2011:1597) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012. Förordning (2012:317).
 2. Bestämmelserna i 5 § andra stycket om krav på legitimation tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret 2014, om ansökan avser anställning eller uppdrag som lärare med specialpedagogisk kompetens eller speciallärare. Förordning (2012:317).
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:317) om ändring i förordningen (2011:1597) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 19 juni 2012. Den nya bestämmelsen i punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2012.
Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2011:1597
Ikraftträder
2012-06-19

Förordning (2013:797) om ändring i förordningen (2011:1597) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan

Omfattning
ändr. 3, 9 §§
Ikraftträder
2013-11-30

Ändring, SFS 2016:400

Omfattning
upph.