Inaktuell version

Förordning (2011:231) om underlag för årsredovisning för staten

Departement
Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad
2011-03-10
Ändring införd
SFS 2011
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om det underlag som regeringen behöver vid upprättandet av årsredovisning för staten enligt 10 kap. 2 och 5–10 §§ budgetlagen (2011:203).

2 §  Ekonomistyrningsverket och Riksgäldskontoret ska senast den 15 mars varje år till regeringen lämna underlag till årsredovisningen för staten för det närmast föregående budgetåret.

3 §  Ekonomistyrningsverkets underlag ska avse

 1. en uppföljning av utfallet av utgiftstaket för staten,
 2. utfallet på budgetens inkomsttitlar och anslag samt av statens lånebehov,
 3. en redovisning av hur bemyndiganden som regeringen fått med stöd av 6 kap. 1 § första stycket budgetlagen (2011:203) har utnyttjats,
 4. en resultaträkning, en balansräkning, en finansieringsanalys och noter,
 5. en redovisning av utvecklingen av statsskulden, samt
 6. en resultaträkning och en balansräkning avseende EU-medel samt en kassamässig redovisning av anslag och inkomsttitlar avseende in- och utbetalningar till och från Europeiska unionen.

[S2]Uppgifterna enligt första stycket 5 ska lämnas efter samråd med Riksgäldskontoret.

4 §  Riksgäldskontorets underlag ska innehålla en redovisning av hur bemyndiganden som regeringen fått med stöd av 6 kap. 3 § budgetlagen (2011:203) har utnyttjats, samt upplysningar om förväntade förluster och väsentliga risker i statens utlåning och garantier som utställts enligt 6 kap. 3 § budgetlagen. Uppgifterna ska lämnas efter samråd med Ekonomistyrningsverket.

5 §  Redovisningen ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed.

[S2]Redovisningen ska ge en rättvisande bild av verksamheten, det ekonomiska resultatet och ställningen samt förvaltningen av statens tillgångar.

Utfallet på statens budget

6 §  Utöver utfallet på inkomsttitlar och anslag samt statens lånebehov enligt 3 § första stycket 2 ska även utfallet för Riksgäldskontorets nettoutlåning och kassamässig korrigering redovisas.

7 §  Redovisningen av utgifterna under utgiftstaket samt för inkomsttitlar och anslag ska innehålla en jämförelse med de beräknade inkomsterna och de budgeterade utgifterna. Dessutom ska en jämförelse göras med utfallet föregående år. Väsentliga skillnader i förhållande till budgeterade och beräknade belopp samt i förhållande till utfallet för föregående år ska förklaras.

8 §  Redovisningen av budgetens utfall enligt 3 § första stycket 2 ska innehålla en realekonomisk fördelning av utfallet på budgetens anslag.

9 §  Redovisningen av bemyndiganden enligt 3 § första stycket 3 ska innehålla en redovisning av beslutade beställningsbemyndiganden och utfallet för dessa.

10 §  Redovisningen av utlåning och garantier enligt 4 § ska innehålla uppgifter om

 1. beslutade ramar,
 2. utfärdade lån, garantier och utfästelser,
 3. avsättningar för förväntade förluster,
 4. tillgångar i garanti- och utlåningsverksamheten, samt
 5. konstaterade förluster (infrianden).

[S2]Redovisningen ska även omfatta en analys av riskerna i statens samlade utlåning och utfärdade garantier.

Resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys

11 §  Resultaträkningen, balansräkningen och finansieringsanalysen ska omfatta statens samtliga intäkter och kostnader, tillgångar och skulder samt betalningar som påverkar statens nettoupplåning. Riksbankens grundfond ska i detta sammanhang anses utgöra en tillgång hos staten.

[S2]Redovisningen enligt första stycket ska utgöra en konsolidering av årsredovisningarna hos myndigheterna under riksdagen och regeringen. Underlaget får kompletteras med ekonomiska händelser som inte har redovisats av myndigheterna.

[S3]Intäkter och kostnader, tillgångar och skulder samt betalningar som redovisas av Riksbanken samt Första–Fjärde, Sjätte och Sjunde AP-fonden ska dock inte konsolideras. Inte heller ska premiepensionssystemets tillgångar och skulder i övrigt med dess avkastning ingå i konsolideringen.

12 §  Vid upprättandet av resultaträkningen, balansräkningen och finansieringsanalysen ska

 1. samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna i årsredovisningen tillämpas från ett budgetår till ett annat,
 2. värderingen av de olika posterna göras med rimlig försiktighet,
 3. intäkter och kostnader som är hänförliga till budgetåret tas med oavsett tidpunkten för betalningen,
 4. de olika beståndsdelar som balansräkningen består av värderas var för sig,
 5. tillgångar och skulder eller intäkter och kostnader inte kvittas mot varandra, samt
 6. den ingående balansen för ett budgetår överensstämma med den utgående balansen för det närmast föregående budgetåret.

[S2]Om det finns skäl till det och det är förenligt med vad som föreskrivs i 5 §, får avvikelse göras från första stycket. I så fall ska upplysningar lämnas om skälen för avvikelsen och en bedömning av dess effekt på den ekonomiska ställningen och resultatet redovisas.

13 §  Resultaträkningen ska ställas upp med följande rubriker och poster:

Intäkter

Skatteintäkter

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Intäkter av bidrag

Summa intäkter

Kostnader

Transfereringar m.m.

Transfereringar till hushåll

Transfereringar till företag

Transfereringar till kommuner

Transfereringar till utlandet

Nettoöverföring till ålderspensionssystemet

Avsättningar till/upplösning av fonder

Summa transfereringar m.m.

Statens egen verksamhet

Kostnader för personal

Kostnader för lokaler

Vissa garanti- och kreditkostnader

Övriga driftkostnader

Avskrivningar och nedskrivningar

Summa statens egen verksamhet

Summa kostnader

Saldo före resultat från andelar och finansiella poster

Resultat från andelar i hel- och delägda företag

Finansiella intäkter och kostnader

Nettokostnad för statsskulden

Övriga finansiella intäkter

Övriga finansiella kostnader

Summa finansiella poster

Årets över- eller underskott

14 §  Balansräkningen ska ställas upp med följande rubriker och poster:

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Statliga väganläggningar

Statliga järnvägsanläggningar

Byggnader, mark och annan fast egendom

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Pågående nyanläggningar

Beredskapstillgångar

Förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i hel- och delägda företag

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Långfristiga fordringar

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Utlåning

Varulager m.m.

Varulager och förråd

Pågående arbeten

Fastigheter

Förskott till leverantörer

Summa varulager m.m.

Fordringar

Kundfordringar

Övriga fordringar

Summa fordringar

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader

Upplupna bidragsintäkter

Övriga upplupna intäkter

Summa periodavgränsningsposter

Kortfristiga placeringar

Värdepapper och andelar

Summa kortfristiga placeringar

Kassa och bank

Summa tillgångar

Kapital och skulder

Nettoförmögenhet

Fonder

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Övriga avsättningar

Summa avsättningar

Statsskulden

Lån i Sverige

Lån utomlands

Summa statsskulden

Skulder m.m.

Leverantörsskulder

Övriga skulder

Depositioner

Förskott från uppdragsgivare och kunder

Summa skulder m.m.

Upplupna kostnader

Oförbrukade bidrag

Övriga förutbetalda intäkter

Summa kapital och skulder

Grantiförbindelser

Övriga ansvarsförbindelser

15 §  Finansieringsanalysen ska ställas upp med följande rubriker och poster:

Statens verksamhet

Skatter

Avgifter och andra ersättningar

Summa justerade intäkter

Transfereringar

Summa justerade kostnader

Justeringar till betalningar

Saldo statens verksamhet

Investeringar

Finansiella investeringar

Materiella investeringar

Immateriella investeringar

Summa investeringsutgifter

Försäljning av anläggningstillgångar

Summa investeringsverksamhet

Nyutlåning

Amorteringar

Summa utlåning

Finansiella aktiviteter

Finansiellt netto för statens upplåning

Övrigt finansiellt netto

Summa finansiella aktiviteter

Totalt

Statens nettoupplåning

Förändring av statsskulden

Orealiserade valutakursförändringar

16 §  För varje post i balansräkningen, resultaträkningen och finansieringsanalysen ska beloppet för det närmast föregående budgetåret anges.

[S2]Om principerna för värdering, klassificering eller indelning i poster ändrats, ska posterna för närmast föregående budgetår räknas om eller ändras på det sätt som behövs för att de ska kunna jämföras med budgetårets poster på ett meningsfullt sätt. Om det finns särskilda skäl, och det är förenligt med god redovisningssed, får Ekonomistyrningsverket avstå från omräkning av jämförelsetal. I så fall ska skälen för detta anges.

[S3]Benämningen på en post enligt 13–15 §§ (den lägsta nivån under respektive rubrik i de angivna uppställningsformerna) får ändras och en post får delas upp på flera poster om det är motiverat med hänsyn till informationens innehåll.

17 §  Vid värdering av tillgångar och skulder ska de principer som framgår av 5 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag tillämpas.

18 §  Information om principerna för värdering av poster i balansräkningen och resultaträkningen, liksom annan väsentlig information som behövs för bedömningen av redovisningen, ska lämnas i tilläggsupplysningar.

19 §  I anslutning till finansieringsanalysen ska information om sambandet mellan budgetens saldo och resultaträkningens över- eller underskott lämnas särskilt.

20 §  Redovisningen av utvecklingen av statsskulden enligt 3 § första stycket 5 ska avse den konsoliderade statsskulden enligt balansräkningen. Den ska översiktligt beskriva utvecklingen av statsskulden och dess sammansättning, statsskuldens kostnader under de senaste fem åren samt de huvudsakliga skillnaderna mellan den konsoliderade och okonsoliderade statsskulden.

Sammanställning av EU-räkenskaper

21 §  Sammanställningen av EU-räkenskaperna enligt 3 § första stycket 6 ska avse medel under gemensam förvaltning från och med den fleråriga budgetramen 2007–2013.

Övrig information

22 §  Utöver informationen enligt 3 § ska Ekonomistyrningsverket i anslutning till att myndigheten lämnar sitt underlag till regeringen redovisa en översiktlig sammanställning av tillgångar och skulder för verksamheter som staten har ett väsentligt inflytande över. Sammanställningen ska utöver vad som anges i 11 § omfatta

 1. bolag (inklusive banker och finansinstitut) där statens ägarandel uppgår till minst 20 procent,
 2. AP-fonderna,
 3. Riksbanken, och
 4. Allmänna arvsfonden.

23 §  Ekonomistyrningsverket och Riksgäldskontoret ska även lämna annan information som behövs för upprättandet av årsredovisningen för staten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2011:231) om underlag för årsredovisning för staten

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas första gången i fråga om årsredovisningen för staten för 2011.
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2014:1321) om ändring i förordningen (2011:231) om underlag för årsredovisning för staten

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2015-01-01