Förordning (2011:273) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2011 års omval

Departement
Justitiedepartementet D
Utfärdad
2011-03-17
Ändring införd
SFS 2011:273
Ikraft
2011-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  För sin medverkan vid 2011 års omval ska de kommuner som omfattas av omvalet få statsbidrag med

  1. dels 30 000 kronor per kommun,
  2. dels ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av det totala antalet röstberättigade i riket vid val till kommunfullmäktige, beräknat efter en fingerad valdag den 1 mars 2010, multiplicerat med 56 278 000 kronor, varvid brutet tal ska avrundas nedåt till helt krontal.

[S2]Valmyndigheten ska fastställa och betala ut statsbidraget senast den 13 maj 2011.

2 §  Andra kommuner än som avses i 1 §, vilka anordnar förtida röstning vid 2011 års omval, ska få statsbidrag med 125 000 kronor per kommun.

[S2]Kommuner enligt första stycket ska anmäla till Valmyndigheten att förtida röstning anordnas.

[S3]Valmyndigheten ska besluta om och betala ut statsbidraget senast två veckor efter anmälan.

3 §  En kommun som har tagit emot statsbidrag enligt 2 § är skyldig att betala tillbaka medel som inte har använts för den förtida röstningen. En upplysning om detta ska tas in i beslutet om statsbidrag.

4 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2011:273) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2011 års omval

Ikraftträder
2011-04-01