lagen.nu

Förordning (2011:595) om administrativ hävning av en firmaregistrering

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
2011-05-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:594
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-12-15

1 § Denna förordning tillämpas på ärenden om administrativ hävning av en firmaregistrering enligt 16 c–16 q §§ firmalagen (1974:156).

2 § En ansökan om administrativ hävning av en firmaregistrering och de handlingar som bifogas ansökan ska ges in i två exemplar.

3 § Om en uppgift som lämnats enligt 16 c § 1 firmalagen (1974:156) ändras under tiden för registreringsmyndighetens handläggning, ska sökanden genast anmäla ändringen till registreringsmyndigheten.

4 § Ett föreläggande till innehavaren enligt 16 g § firmalagen (1974:156) ska, utöver vad som anges i den paragrafen, innehålla upplysningar om följden av att yrkandet bestrids eller medges eller att bestridandet inte görs i rätt tid.

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § Vid överlämnande av ett ärende till tingsrätt med stöd av 16 j eller 16 m § firmalagen (1974:156) ska alla handlingar i ärendet inklusive delgivningsbevis samt relevanta utskrifter ur det register där firman är registrerad överlämnas till tingsrätten. Även utskrifter av andra uppgifter som kan vara av betydelse för den fortsatta handläggningen ska överlämnas. Handlingarna ska ingå i tingsrättens akt.

6 § Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om att en ansökan om administrativ hävning och andra handlingar i ärendet får överföras elektroniskt till myndigheten och på vilket sätt detta ska ske.

Myndigheten får också meddela föreskrifter om i vilka fall en handling ska vara undertecknad med en elektronisk underskrift och vilka elektroniska underskrifter som får användas.

Registreringsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vad en ansökan om administrativ hävning och ett föreläggande som avses i 4 § i övrigt ska innehålla. Förordning (2016:594).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:594

7 § I ett ärende om administrativ hävning av en firmaregistrering tas en ansökningsavgift ut med 450 kronor. Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Avgiften betalas inte tillbaka om handläggningen av ärendet har påbörjats.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2011:595

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RS N
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:595

Förordning (2016:594) om ändring i förordningen (2011:595) om administrativ hävning av en firmaregistrering

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:594
Rubrik
Förordning (2016:594) om ändring i förordningen (2011:595) om administrativ hävning av en firmaregistrering
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation