Förordning (2011:658) om undanröjande av vrak som hindrar sjöfart eller fiske

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2011-05-26
Ändring införd
SFS 2011:658
Ikraft
2011-07-01
Upphäver
Kungörelse (1951:321) om undanröjande av för sjöfarten eller fisket hinderliga vrak m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Om det finns skäl för det, får Sjöfartsverket se till att ett fartyg eller ett annat större föremål som har sjunkit i allmän farled helt eller delvis avlägsnas om

  1. fartyget eller föremålet medför hinder eller fara för sjöfarten, och
  2. den berörda befälhavaren, redaren eller ägaren inte omedelbart ser till att fartyget eller föremålet avlägsnas.

[S2]Sjöfartsverket har samma befogenhet när ett fartyg eller något annat större föremål har sjunkit inom ett vattenområde där fiske får bedrivas utan stöd av enskild fiskerätt, och fartyget eller föremålet orsakar allvarliga hinder för ett betydelsefullt fiske. Innan Sjöfartsverket fattar beslut om att avlägsna ett fartyg eller ett föremål enligt detta stycke, ska verket höra Havs- och vattenmyndigheten.

2 §  Denna förordning gäller inte om det område där fartyget eller föremålet har sjunkit står under en särskild myndighets tillsyn.

Ändringar

Förordning (2011:658) om undanröjande av vrak som hindrar sjöfart eller fiske

Ikraftträder
2011-07-01