Förordning (2011:867) om flygplatsavgifter

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2011-06-22
Ändring införd
SFS 2011:867 i lydelse enligt SFS 2021:666
Ikraft
2011-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-02-01

1 §  I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till lagen (2011:866) om flygplatsavgifter. Förordning (2017:308).

2 §  Transportstyrelsen ska årligen offentliggöra en rapport som beskriver den verksamhet Transportstyrelsen bedrivit med stöd av lagen (2011:866) om flygplatsavgifter. Rapporten får lämnas i samband med Transportstyrelsens verksamhetsberättelse.

3 §  Transportstyrelsen prövar efter ansökan frågan huruvida en sammanslutning av flygplatser ska utses som ett flygplatsnät enligt lagen (2011:866) om flygplatsavgifter.

[S2]En sådan ansökan ska innehålla uppgift om vilka flygplatser som ingår i sammanslutningen och om vilka personer som ska ingå i flygplatsnätets ledningsenhet.

4 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn enligt lagen (2011:866) om flygplatsavgifter. Förordning (2017:308).

5 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2011:866) om flygplatsavgifter och denna förordning. Förordning (2021:666).

6 §  Flygplatsavgifter som avser start eller landning av luftfartyg ska differentieras i förhållande till luftfartygs klimatpåverkan. Differentieringen ska göras så att flygets klimatpåverkan minskar. Förordning (2021:666).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2011:867) om flygplatsavgifter

CELEX-nr
32009L0012
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2017:308) om ändring i förordningen (2011:867) om flygplatsavgifter

Omfattning
nuvarande 4 § betecknas 5 §; ändr. 1 §; ny 4 §
Ikraftträder
2017-06-01

Förordning (2021:666) om ändring i förordningen (2011:867) om flygplatsavgifter

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.
  2. Bestämmelserna om differentierade flygplatsavgifter i 6 § tillämpas första gången vid beslut om 2022 års avgifter.
Omfattning
ändr. 5 §; ny 6 §
Ikraftträder
2021-08-01