Upphävd författning

Förordning (2011:93) om stöd till insatser på livsmedelsområdet

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2011-01-20
Ändring införd
SFS 2011:93
Ikraft
2011-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Stöd enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, till aktörer inom livsmedelssektorn för åtgärder för en förbättrad konkurrenskraft inom livsmedelssektorn och för en förbättrad kvalitet på måltider inom den offentliga sektorn.

[S2]Närmare villkor för stöd anges i 317 §§.

Definitioner

2 §  I denna förordning betyder

[S2]ekologiska produkter: produkter som framställts i enlighet med rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91,

[S3]företag: varje enhet som utövar verksamhet som består i att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad, oavsett enhetens rättsliga form, om den bedrivs i enskild eller offentlig regi och oavsett om verksamheten bedrivs med vinstsyfte eller inte,

[S4]jordbruksprodukter: produkter som omfattas av bilaga 1 till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) utom fiskeriprodukter,

[S5]livsmedel: produkter som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet,

[S6]små och medelstora företag: företag som definieras som små eller medelstora enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag,

[S7]stora företag: andra företag än små eller medelstora företag.

Allmänna villkor för stöd

3 §  Stöd enligt 9, 11, 12, 15 och 16 §§ samt stöd enligt 17 § för annan verksamhet än primärproduktion av jordbruksprodukter får endast lämnas enligt

 1. kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning),
 2. kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001,
 3. kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse, eller
 4. kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 av den 24 juli 2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom fiskerisektorn och om ändring av förordning (EG) nr 1860/2004.

[S2]Om ett stöd som omfattas av första stycket 3 eller 4 beviljas sammanslutningar av företag eller andra organisationer för projekt som bedöms gynna flera företag, ska stödbeloppet per företag beräknas efter antalet företag som avses gynnas av projektet.

[S3]Trots första stycket får stöd lämnas för åtgärder enligt 9 § första stycket 3.

4 §  Stöd enligt denna förordning till stora företag får endast lämnas enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 eller kommissionens förordning (EG) nr 875/2007. Stöd får inte lämnas till stora företag för verksamhet inom primärproduktion av jordbruksprodukter.

5 §  Stöd enligt denna förordning får inte lämnas till företag i svårigheter i den mening som avses i Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter.

6 §  Stöd enligt 11, 12, 15, 16 och 17 §§ för verksamhet som avser primärproduktion av jordbruksprodukter får inte avse åtgärder som har påbörjats innan ansökan om stöd har beviljats.

[S2]Stöd enligt 11, 12, 15, 16 och 17 §§ för annan verksamhet än primärproduktion av jordbruksprodukter får inte avse åtgärder som har påbörjats innan ansökan om stöd har lämnats in.

7 §  Stöd enligt 1116 §§ betalas ut till de aktörer som anordnar åtgärderna och kommer de stödberättigade företagen till godo som en naturaförmån i form av subventionerade tjänster. Om tjänsten tillhandahålls av en organisation får medlemskap i organisationen inte vara ett villkor för att få tillgång till tjänsten.

[S2]De aktörer som avses i första stycket får beviljas stöd för kostnader för sin administration av stödordningen. Stödet får inte överstiga kostnaderna för att tillhandahålla tjänsterna.

8 §  Stöd enligt denna förordning får kombineras med andra former av statligt stöd eller annat unionsstöd, om de sammanlagda stöden inte överskrider de högsta stödnivåer som anges i denna förordning. Om stödet lämnas enligt 3 § första stycket 3 eller 4 får de sammanlagda stöden dock inte medföra att de stödtak som anges i förordning (EG) nr 1998/2006 eller förordning (EG) nr 875/2007 överskrids.

[S2]Åtgärder för en förbättrad konkurrenskraft inom livsmedelssektorn och för en förbättrad kvalitet på måltider inom den offentliga sektorn

Stöd till projektverksamhet

9 §  Stöd får lämnas för kostnader för att genomföra projekt som syftar till att

 1. utveckla produkter, processer eller tekniker med anknytning till livsmedelsförädling,
 2. utveckla avsättningsmöjligheter för livsmedel, eller
 3. inventera nationella projekt om samverkan mellan skola och primärproduktion.

[S2]Stöd lämnas med högst 50 procent av kostnaderna. Stöd får dock lämnas med högst 75 procent av kostnaderna om det finns särskilda skäl för det.

[S3]Resultaten av projekten ska göras tillgängliga för alla marknadsaktörer.

10 §  Stöd enligt 9 § får inte lämnas för verksamheter som avser primärproduktion av jordbruksprodukter.

Stöd för kompetensutveckling, information och kunskapsspridning

11 §  Stöd får lämnas till företag inom livsmedelssektorn med högst 50 procent av kostnaderna för kompetensutvecklingsåtgärder som avser

 1. företagsutveckling för att stimulera till att utveckla befintliga och nya produkter och verksamheter,
 2. ökning av kunskapsinnehåll, företagarförmåga och innovationsförmåga inom livsmedelsförädling,
 3. området för måltider inom den offentliga sektorn, eller
 4. jordbrukets och fiskerinäringens produkter.

[S2]Stödet får inte avse kurser eller praktik som ingår i den normala utbildningen på sekundär eller högre nivå eller i ordinarie gymnasie- eller högskoleutbildning.

12 §  Stöd får lämnas till företag inom livsmedelssektorn med högst 50 procent av kostnaderna för deltagande i forum för kunskapsutbyte, tävlingar och mässor.

[S2]Stödet får endast lämnas första gången ett företag deltar i en viss mässa och får endast avse kostnader för hyra, uppförande eller drift av utställningsmonter.

13 §  Stöd får lämnas med högst 50 procent av kostnaderna för allmänna informationsåtgärder i syfte att främja kunskapsöverföring från och information om forsknings- och utvecklingsarbete eller för spridning av marknadsinformation. Stöd får dock lämnas med högst 75 procent av kostnaderna om det finns särskilda skäl för det.

14 §  Stöd får lämnas med högst 100 procent av kostnaderna för allmänna informationsåtgärder kring regelverket om offentlig upphandling när det gäller upphandling av livsmedel.

Stöd för anlitande av konsulttjänster

15 §  Stöd får lämnas till företag inom livsmedelssektorn med högst 50 procent av kostnaderna för tjänster som tillhandahålls av utomstående konsulter. Tjänsterna får inte vara av fortlöpande eller periodisk karaktär och får inte avse ett företags ordinarie driftsutgifter.

Stöd för marknadsanalyser och statistik över ekologiska produkter

16 §  Stöd får lämnas med högst 50 procent av kostnaderna för att genomföra projekt som innebär

 1. utveckling av metoder och statistik för att följa upp produktion och konsumtion av ekologiska produkter och handeln med dessa, eller
 2. kartläggning av ekologiska produkters väg från producenter till konsumenter och samordning av distributionen av ekologiska produkter.

[S2]Resultaten av projekten ska göras tillgängliga för alla marknadsaktörer.

Stöd för marknadsfrämjande åtgärder för ekologiska produkter

17 §  Stöd får lämnas till organisationer, stiftelser, institutioner och offentliga aktörer med högst 50 procent av kostnaderna för att genomföra projekt som syftar till att utföra marknadsfrämjande åtgärder för att öka användningen av ekologiska livsmedel inom offentlig sektor och storhushåll samt att öka ekologisk produktion.

[S2]En produkts ursprung får endast nämnas som ett underordnat meddelande i sådant material och sådana kampanjer som avses i första stycket.

Handläggningen av stödet

18 §  Frågor om stöd prövas av Statens jordbruksverk.

[S2]Jordbruksverket får prioritera mellan inkomna ansökningar om stöd.

19 §  Ett beslut om stöd ska förenas med de villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet eller som behövs för tillsyn och uppföljning av hur stödet används. Villkoren ska framgå av beslutet.

20 §  Innan stöd enligt 3 § första stycket 3 eller 4 beviljas ska det stödmottagande företaget lämna fullständiga uppgifter om övriga stöd av mindre betydelse som det mottagit under de föregående tre åren. Stödet får inte beviljas förrän det har kontrollerats att detta inte medför att det totala stöd av mindre betydelse som företaget får under den aktuella treårsperioden överskrider det stödtak per företag som anges i kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 eller 875/2007. Stöd enligt kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 får inte heller beviljas förrän det har kontrollerats att detta inte medför att det ackumulerade belopp som gäller för Sverige enligt bilagan till den förordningen överskrids.

[S2]I samband med att ett stöd av mindre betydelse beviljas ska företaget upplysas om att stödet har karaktären av stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 eller 875/2007.

21 §  Jordbruksverket ska föra detaljerade register över de stöd som lämnas enligt denna förordning. Ett sådant register ska innehålla alla de uppgifter som behövs för att det ska vara möjligt att fastställa att de villkor för stöd som anges i kommissionens förordningar (EG) nr 1857/2006, 1998/2006, eller 800/2008 är uppfyllda.

[S2]I 8 § förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter och fiskerisektorn finns bestämmelser om att Jordbruksverket ska underrätta Fiskeriverket om ett stödbeslut enligt kommissionens förordning (EG) nr 875/2007.

22 §  Jordbruksverket får besluta om förskott på stöd som lämnas till ideella föreningar, ekonomiska föreningar och allmännyttiga stiftelser.

[S2]Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kr.

Tillsyn

23 §  Jordbruksverket utövar tillsyn över att villkoren för lämnade stöd enligt denna förordning följs.

24 §  Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning och de aktörer som avses i 7 § ska efter uppmaning lämna Jordbruksverket en skriftlig redovisning för den verksamhet stödet gäller och för hur stödet utnyttjats samt en plan för stödets fortsatta utnyttjande.

Återbetalning och återkrav

25 §  Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stödet har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller
 3. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

26 §  Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 25 § ska Jordbruksverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket efterge kravet på återbetalning helt eller delvis.

27 §  Ett beslut om återkrav enligt 26 § ska fattas inom tio år från det att stödet betalades ut.

[S2]På det återkrävda beloppet ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635).

[S3]Om det finns särskilda skäl, får Jordbruksverket besluta att sätta ned räntekravet helt eller delvis.

Överklagande

28 §  Jordbruksverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bemyndiganden

29 §  Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för stöd.

[S2]Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2011:93) om stöd till insatser på livsmedelsområdet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.
 2. Stöd enligt 11, 12, 15 och 16 §§, som omfattas av kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006, får dock beviljas först efter det att Europeiska kommissionen har offentliggjort en sammanfattning av stödordningen på Internet. Stöd enligt 17 § får beviljas först efter det att Europeiska kommissionen godkänt stödordningen.
CELEX-nr
32008R0800
Ikraftträder
2011-03-01

Ändring, SFS 2018:1500

Omfattning
upph.