Inaktuell version

Förordning (2012:742) om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Version: 2015:568

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2012-11-22
Ändring införd
SFS 2012:742 i lydelse enligt SFS 2015:568
Ikraft
2013-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Förordningens innehåll

1 §  I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (2012:741) om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Dokumentation och kontroll av åtkomst

2 §  Institutet ska se till att åtkomst till personuppgifter dokumenteras. Institutet ska också göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter.

Gallring

3 §  Institutet ska upprätta särskilda rutiner för gallring av de uppgifter som har behandlats i verksamheten. Institutet ska dels efter varje avslutat projekt, dels kontinuerligt pröva vilka uppgifter som kan gallras och vilka uppgifter som måste bevaras för att myndigheten ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

4 §  Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna om gallring i 14 § lagen (2012:741) om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering för att uppgifter ska kunna bevaras för forskningens behov. Intresset av att uppgifter bevaras ska vägas mot behovet av skydd för den enskildes personliga integritet.

[S2]Material som inte gallras ska överlämnas till en arkivmyndighet.

Ändringar

Förordning (2012:742) om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2015:568) om fortsatt giltighet av förordningen (2012:742) om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Omfattning
forts. giltighet

Förordning (2018:264) om ändring i förordningen (2012:742) om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2018-05-25